HomePro Flandria servandaPagina 52

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

gil? ` Q"`? ,``_^' ` '``‘ "`"T‘""""""‘f"“""‘ï”"‘ï""T""f""f"ï"‘··~r-··~++-; ; ; . l. ,ï, nn,. g
1 :ï
o r 36 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT
§ onrechtmatige der overheersching van het Fransch in Vlaand-eren weer-
‘ l klank had gevonden tot zelfs bij die voorstanders der Fransche cultuur, iï
1 welke niet door vooringenomenheid verblind zijn. Vooral het ,,Vlaam­ @ï
V sche" doctoraat in de Germaansche philologie had zijn werk gedaan,
· fl meer dan een had het de oogen geop·end en bij menigeen het vooroordeel
l tegen het gebruik der vo·lkstaal bij ’t hooger onderwijs aan ’t wanke-len
lï, Q gebracht.
Evenals over andere onderdeelen van het program der Vlaamsche
beweging bestaat een belangrijke literatuur ook over dit speciaal onder-
gj werp: de behoefte aan universitair onderwijs in de volkstaal en, hier- Q
”‘_ g mede verbonden, de strijd voor de vervlaamsching der universiteit te gi
äf V Gent. Onder de velen, die zich in dezen strijd verdienstelijk hebben ge-
maakt, kunnen wij volstaan een trits namen te noemen, die tot in ï§
lengte van dagen door alle Vlamingen niet dan met de innigste dank-
baarheid en met den diepsten eerbied zullen uitgesproken worden: den _Q
, Waal CH. TANDEL, die in 1831 met het plan eener volledige Vlaamsche
yï· T Hoogeschool vooruit dorst te komen en in welsprekende bewoordingen,
g schier met al de argumenten, die thans nog aan de bespreking ten grond~
slag liggen, haar recht van bestaan bepleitte en verdedigde in zijn ge-
‘ schrift: Plan clhme zmioersité pour la Belgique; accompagwlé de
J _, réflexmlons sur la surveillance en matière cl’1Iw.stract’i0n pabliqae et sur
fl? ` l’usage cle la langue maternselle 1) (Bruxelles, Demanet, 1831); Prof.
V , dr. J ULIUS MAC LEOD, den steller van het beroemd Verslag van de door het
l l' 23ste Nederlandsch taal- en letterkundig congres in 1896 ingestelde
Commissie, belast met het onderzoek naar de wenschelijkheid van het
l J , inrichten eener Vlaamsche Ho·ogeschool in Vlaamsch-België; en LODE­ Q
WIJK DE RAET, die, op MAC LEODS schouders staande, het ingewikkelde
li V vraagstuk naar alle zijde·n telkens opnieuw heeft onderzocht, en wiens ës
Over Vlaamsche Vollcskracht het leekenbrevier van elken stambewusten ·
Vlaming blijve·n zal.
<‘ Vóor het uitbreken van den wereldoioirlolg was door de Belgische re-
Ee geering dan ook eene oplossing in uitzicht gesteld; de modus zou be-
paald worden door een wet, waarvan het ontwerp bij de Kamer van Q
gl · Volksvertegenwoordigers ingediend door afgevaardigden der drie
, groote politieke partijen in studie was genomen, ten einde door ·over­
lül j gangsbepalingen en uitzonderingsmaatregelen de storing in het natie-
lj nale leven, die door sommigen als een gevolg van de vervlaamsching der
l universiteit werd gevreesd, zoo gering mogelijk te maken.
ll Sedert 1830 en tot 1914 hebben de Vlamingen dus geene andere ge-
_ legenheid gehad om hooger onderwijs te genieten, dan door het bezoeken ‘
l 1) ,,Ontwerp eener hoogeschool voor België, vergezeld van beschouwingen
ç over het toezicht op ’t stuk van openbaar onderwijs en over het gebruik der ‘,
L moedertaal". ` gl
ïi
‘ F
á
‘ä`§,_Q. _ , L. . I