HomePro Flandria servandaPagina 51

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

_______` DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 35
ïlêm fols à la werden gegeven. Hun cursus was daarenboven maar facultatief, kwam
Qur D?-1^·0le ·et dus voor de examens niet in aanmerking en bleef daardoor - naar Bel-
119 uH1V€l”S1té gislche gewoonte ­­­ in veler oogen zonder belang. Eerst bij de 1"1l€uWG
d. wet op het hooger onderwijs, in 1876, werd de cursus examenvak en
1re. kregen de studenten het recht, bij het candidaatsexamen in de wijsbe-
ïen commun, 'geerte en letteren tusschen Fransche en Nederlandsche lettergeschie-
~ du royaume R denis te kiezen.
c0ntact’d’une T Het tot stand komen van de taalwet van 1883 bracht de noodzakelijk-
vous n aurez g heid mede, leeraars op te- leiden bekwaam om aan ­de in de Vlaamsche
Lun Slëlll Hom; jprovinciën gevestigde- athenaea de germaansche talen, de geschiedeHiS
;flamande et jg en de aardrijkskunde door middel van het Nederlandsch te onderwij-
> Wallons, et zen. 1) Met dat doel werden in 1884 onder den naam Sections normotles
.. fZa­m<m·ctes cwmexées à Za, Faiculté de phtlosophte et lettres de Z’Untver-
nedijd woord site de Gcmcl, normaallessen ingericht: ten deele colleges van de genoem-
hooren ver- de faculteit, ten deele opzettelijk nieuw ingerichte cursussen. Toen, bij
lïeiders dah de Wet van 1890, het doctoraat in de wijsbegeerte en letteren deI‘WïjZ€
H iä machte werd uitgebreid, dat voor de wijsbegeerte, de klassieke, de germaan-
Hit Grlámïü- sche, de romaansche en ­de oostersche philolegie, alsook voor de ge-
V1 VO_ 0911- 5 schiedenis een afzonderlijk doctoraat werd ingesteld, werd dit normaal-
ammgen, onderwijs vanzelf tot een doctoraat in de germaansche philologie enz.
l en werd het een integreerend deel van het onderwijs der faculteit. Daar-
l mede kwamen, zonder eenigen ophef noch drukte, en in weerwil van het
an G 1 per exception van het organiek reglement van 1849, meer dan dertig in
1 weeg €€1”­ ’t Nederlandsch gehouden colleges op het programma der Un1vers1te1t
TGV; Fm C- jg en werden elk jaar Nederlandsche. proefschriften voor de nog steeds
Zlk m de fransche en frianschgelzinde Faculteit in het Nederlandsch verdedigd.
{ h zen HQ? g In 1888 werd in de Faculteit der wis- en natuurkunde een faculta-
5: aäï”b1J tieve Nederlandsche cursus in de botanie ingericht; in 1890 in de Facul­ `
smo·rgens z teit der rechtsgeleerdheid een verplichte Nederlandsche cursus in het
strafrecht.
[um Edoch, al ­deze Nederlandsche cursussen, behalve die in de botanie,
waren maar voor een zeer gering getal studenten bestemd, nl. voor hen,
,dènaar een die zich voorbereidden tot het leeraarsambt in de vakken, die krachtens
I lr centra- de wet van 1883 in het Nederlandsch moesten gedoceerd worden. Voor
ge ost wor- de overgr-o·ote massa zoowel binnen als buiten de universiteit bleven ze
vr oplossing onopgemerkt, en behield het geheele hooger onderwijs te Gent een uit-
n stem, de sluitend Fransch, ja fran·schgezind karakter, naar den geest zoowel als
Zeggen 1 naar den vorm.
g ontvangt, * * *
aanraking ll Het regime van 1830 werd nochtans in de laatste jaren vóor den.
hen innige oorlog door niemand onder de leidende staatslieden meer verdedigd. Zoo
a ebben en krachtig en aanhoudend was het goed recht der Vlamingen betoogd, zoo
Ing/llèï welsprekend had de Vlaamsche geest zich geuit, dat de klacht over het
1) Zie boven, blz. 20.