HomePro Flandria servandaPagina 50

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

. J
al
` 34 , DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT
I ...`..` . .... . .>v. . .... . . .....,.`.......,.. .. ...... _, ______ ,___`,__,_ l __,,.._,`,,,.........`..........,.,.,...`...... .. .................... j
_ ,,ceux qui n’avaient pas craint de la présenter une première fois à la
j‘ ,,solution du pays, qui, quinze années auparavant, par leur parole et
’1 , ( Upar leur vote, avaient réclamé la création d’une seule université
gl, 1 A ,,de~l’Etat.
,,L’1I1té1‘ê`lI moral engagéAdans ce débat, je vais vous le dire. A
gij a ,,AUSS1 longtemps que la jeunesse belge ne sera pas élevée en commun,
[ij. A ,,aussi longtemps que le·s deux races qui se partagent le sol du royaume 1
1 ,,11’auront pas fait une fusion intellectuelle et intime par le contact d’une j
A A ,,éducation commune, vous aurez toujours deux races, et vous n’aurez g
1 ` njämais une nation ayant un seul caractère, un seul esprit, un seul nom; j
At ,,V0us aurez toujours avec deux universités, une université flamande et jg
i ` ,,une université wallonne. Vous aurez des Flamands et des Wallons, et
ij ,,vous n’aurez pas de Belges." 1)
V Is het niet het summum, een universiteit waar geen gebenedijd woord
Nederlandsch werd gesproken, voor zmivarsité flamamla te· hooren ver-
slijten? Wat kan daarmede gemeend zijn? Natuurlijk niets anders dan
ig dit: zelfs een fransche universiteit in Vlaanderen bleek niet bij machte
de Vlamingen om te scheppen in ,,Belge·n", naar de opvatting der man-
W., 1 nen van 1830. Men verweet haar dus, dat zij d-e Vlamingen niet voldoen-
A ­de vermocht te ontvlaamschen, dat zij wel verfranschte Vlamingen,
maar geen ,,Belgen" kweekte.
1.* il
rd, =x= =1= =1=
éf ' *l
iii Twintig jaar verliepen, vóór het Nederlandsch opnieuw van een leer-
t stoel der Gentsche Hoogeschool weerklonk. In Augustus 1854 werden C.
A P. SERRURE en J. F. HEREMANS benoemd om onderwijs te geve·n in de
: geschiedenis der Nederlandsche letterkunde; beiden gaven elk één uur
les ’s weeks, doceerden in het Nederlandsch en moesten zich daarbij
fj f met avonduren tevreden houden, terwijl alle andere colleges ’s morgens
ïl. `~--~-
A ‘) Arzrzales pczrlememfaires. Chambre des Rapréserztarzts, Séczrzce du 19 juirz
gj g 1849, p. 1617.
,,Het opgeworpen vraagstuk is niet alleen een geldquaestie, maar een
V vraagstuk van de toekomst en van zedelijk belang. Het vraagstuk der centra-
ijf A lisatie van het hooger onderwijs vooral zou door hen moeten opgelost wor- ·,
A den, die niet gesohroomd hebben het reeds eenmaal het land ter oplossing
A voor te leggen, die vijftien jaar geleden met hun woord en hun stem, de
, stichting eener enkele landsuniversiteit hebben geëischt. .
' ,,X/elk zedelijk belang bij deze bespreking betrokken is, zal ik u zeggen. i
,,Zoolang de Belgische jeugd geen gemeenschappelijke opleiding ontvangt,
ij zoolang de twee rassen, waaronder het land verdeeld is, door de aanraking E
I ten gevolge dergemeenschappelijke opleiding geen verstandelijke en innige
j versmelting zullen ondergaan hebben, zult gij altijd twee rassen hebben en
nooit éen natie, met éen karakter, een geest, éen naam; met twee universi-
teiten zult gij altijd een Vlaamsche universiteit en een Waalsche universiteit
hebben. Gij zult Vlamingen hebben en Walen, geen Belgen".
je 1

El
lï · if
E1` . ­-
{
. . A A .._.
I. M _;j_VA,;,,,_,,_ .-:.a~·S»-~·=-·~""‘;"""""_"‘4"“>_-*;_;T;V 7757 l nl Y U?