HomePro Flandria servandaPagina 49

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

Y? DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 33
ier- , ,,quer j usqu’a un certain point, mais qui me parait d’une faible impor-
leke ,,tance en présence de la grave question d’unité nationale." 1).
nor- ­, Zegt het niet alles, dat ROGIER bij dit kortzichtig en eenzijdig pleidooi
Jer- voor de ,,unité nationale" ,,les usages, les moeurs, les garanties locales"
1ter S als eerbiedwaardig opnoemt, maar daarbij de tuul stilzwijgend voorbij-
>ers 5 gaat? Dit laatste is op den koop toe echter maar schijn: hij spreekt wél
itel- j _ van -de taal, maar zonder ze bij haar naam te n·oemen. Met die quelques
fla- ewrmtugres sous Ze rapport pittoresque, die naar zijn oordeel dienen te
che E verdwijnen, bedoelt ROGIER de taal der Vlamingen, ook toen reeds de
een , groote meerderheid der Belgische bevolking: bij de volkstelling in 1846
;ge- bleek, dat van de 1000 inwoners 570 gewoonlijk Vlaamsch spraken.
het j Niet minder duidelijk werden dezelfde opvattingen verkondigd bij de
em, ‘ bespreking van de tweede o­rganieke wet op het hooger onderwijs in
rd: 1849, bij welke gelegenheid b.v. A. ORTS, hoogleeraar aan de vrije
aar Hoogeschool te Bruss·el, o. a. zei:
wél ; ,,La question qui s’agite est non seulement une question d’argent,
de ,,mais une question d’avenir et d’intérêt mo·ral. La question de la centra- ·
de ,,lisation de l’enseign­ement superieur devrait être surtout résolue par
na -­? -­-­--­-
van T 1) ,,Daar de staatkunde onvermijdelijk in deze bespreking is ingevoerd, vragen
{ wij of het, van een gezond staatkundig standpunt, in ’t belang der Belgische
Jat, ‘ nationaliteit niet verkieslijker ware éene enkele centrale universiteit, éene Bel-
lité ` gische universiteit te bezitten dan twee, waarvan de eene Vlaamsch is en de
ale, andere Waalsch. Is het inderdaad niet verkieslijker de verschillende leden van
fla- een land tot een enkel lichaam te verbinden, dan hunne verdeeldheid in stand
les te houden en te bestendigen? Een staatkundig lichaam wordt slechts in zoover
* la . een natie, als het een nationale ziel heeft, en tot nog toe moeten wij erkennen
Ane dat deze nationale ziel ons nog ontbreekt. België blijft samengesteld uit leden,
bio- die zich, naar ik toegeef, uit een rechtmatig gevoel van afkeer tegen de Hol-
i Se ; landsche verdrukking bij elkander gevoegd hebben ...... Maar na dezen gemeen-
true * schappelijken vijand te hebben neergeworpen, heeft België zijne aandacht niet
>m- * genoeg aan zich zelf gewijd, het is blijven voortleven onder oude verdeeldheden,
alle _ het heeft niet genoeg gedaan om zich tot een enkele natie met gemeenschap-
iait pelijk gevoelsleven en een gemeenschappelijke volksziel in te richten, en naar
>m- T mijn inzicht behooren onze instellingen, ofschoon de plaatselijke gebruiken,
les zeden en waarborgen eerbiedigende, er naar te streven om alle volksdeelen van
dre België in gemeenschappelijke gevoelens en belangen te vereenigen.
Gt ,,Ik weet, dat de onderscheiden volksdeelen in hun tegenwoordigen staat met
het oog op het schilderachtige eenige voordeelen opleveren, en ik ontken niet
Bïlll _- dat ze, door beschaafder te worden, deze verdienste van het schilderachtige ge-
ïlïê ‘ deeltelijk zullen verliezen, maar er zal altijd genoeg verscheidenheid en afwis-
19; 5 seling onder menschen en tusschen plaatsen overblijven om deze behoefte te
.Vï- gi bevredigen, die ik tot op zekere hoogte kan begrijpen doch waarvan het gewicht
DH- mij tegenover het ernstige vraagstuk der nationale eenheid gering toeschijnt."
- Q Zie den oorspronkelijken tekst in den Morziteur Belge, 13 czoüt 1835, Chambre
des Représentarzis, Séance du 12 aoüt.