HomePro Flandria servandaPagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 31
E` richt in zijn eigen taal; een beginsel, dat in 1891 met evenveel klem en
· T welsprekendheid werd uiteengezet en verdedigd door den Franschen ‘
l wijsgeer ALFRED FOU1LLéE, in zijn werk: l’Enseigne1nent au point de
vue national (Paris, 1891), als in 1828 door den Hollandschen rechtsge-
j leerde en aanstaanden staatsman THORBECKE, in zijn Bedenkingen ove·r
Q de Hoogescholen en het acaclernisch onderwijs aan de letterltuncltge
Faculteit aan ale unrlversttett te Gent.
Maar dat beginsel werd door de- regeering, die uit de ,,Belgische om-
‘ wenteling" sproot, boudweg ter zijde gesteld. Aanvankelijk afgeschaft
en vervangen door faculteiten te Gent, Leuven en Luik, werden de
gevestigd, universiteiten te Gent en te Luik, nadat het oprichten van één enkele
WILLEM I, hoogeschool voor ’t geheele land met een kleine meerderheid was afge- ,
stemd, in 1835 beide als Fransche universiteiten heropend, met de on-
cht in het omwonden uitgesproken bedoeling, bei·de tot het bevorderen van de
211 aan den fi ,,nationale eenheid" te doen strekken, de Gentsche inzonderheid tot de
?ranschen, volkomen verfransching van Vlaanderen, een onmisbare voorwaarde om
ansche let- ä tot de- gewenschte eenheid te geraken: een enkele- blik in de Han-
doceeren; FX delingen van de Belgische Kamer der volksvertegenwoordigers in 1835
lt Fransch en 1849 volstaat, om daaromtrent volkomen op de hoogte te komen. Het
Napoléon ,q Arrêté portant reglement pour Vexécution de la loi organique sur l’en-
legesx Ge- setgneonent superieur 1) (3 Dec. 1835) bepaalde, art. 4, alinea 2: ,,Les
e- Geschie­ leçons sont données en langue française, néanmoins notre ministre de
BCKE verlof l’intérieur pourra permettre que certains cours soient donnés dans une
ïelijk in ’t autre langue", 2) welke bepaling in 1849 nog verscherpt werd: ,,néan­
jl moins le ministre pourra, par exception, autoriser l’emploi d’une autre
et F rams-ch langue dans certaines branches de l’enseignement universitaire" 3). Wel
ogescholen Q? stond er op de Gentsche series lectio·num voor den cursus 1835-1836 een
ndeel: die college in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, maar het
oals die te ïl werd in ’t Fransch, en dan nog maar één jaar lang ge-geven: reeds op
0 niet tus- die voor den volgenden cursus stond bij het hoofd l/lttérature flavnancle
volkstaal, _ het onheilspellend bescheid: ,,Les jours et heures s-eront fixés ultérieu-
Vervangen rement" *) . Na amper een jaar werkens te Gent, was de professor in dat
ens het ge- gl vak, J. H. BORMANS, naar de- Luiksche Hoogeschool overgegaan, en werd
erwijs in- ë te Gent niet vervangen: zoo verdween de cursus in de Nederlandsche
ä- le lettergeschiedenis ongemerkt, om zoo te zeggen van zelf, van het pro-
le ingesteld gramma der Gentsche Universiteit.
aantal pun-
t er reden l` "ï‘°_;'"""`""_"`"`"_"_"‘"”"`-"‘"'__`""_"‘_`_"“j°
de Colleges ‘) ,,Besluit houdende regeling omtrent de ten uitvoer legging van de or-
clige weten- ï~ ganieke wet op het hooger onderwijs".
de rechts- ä 2) ,,De lessen zullen in de Fransche taal worden gegeven; nochtans zal
schreven te j, onze minister van binnenlandsche zaken verlof kunen verleenen tot het hou-
plomatie in den van sommige cursussen in een andere taal".
ä 3) ,,Nochtans zal de minister, bij uitzondering, het gebruik eener andere
uidelijk en ;, taal in sommige vakken van het universitair onderwijs kunnen toestaan".
t) ,,Dagen en uren zullen nader worden bepaald".
ä
l

ll