HomePro Flandria servandaPagina 46

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

ll: 1 L
ll. l 1·
1 S ‘ 3
ll l {
l
' 1
li 1
1 1
p DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT
De twee rijksuniversiteiten in België, te Gent en t-e Luik gevestigd,
1 ·werden in 1816 gesticht door den koning der Nederlanden, WILLEM I,
toen Holland en België vereenigd waren. · •
E ¤­ Overeenkomstig het toenmalig gebruik werd het onderricht in het
1 Latijn gegeven, met enkele uitzonderingen, blijkbaar te wijten aan den lg
aard van het vak: de professoren RAOUL en GARNIER, beiden Franschen,
Z l; hadden toelating bekomen om, de eene de geschiedenis de-r Fransche let-
terkunde, de andere de hoogere wiskunde in hun eigen taal te doceeren ; fx
N ook prof. VAN WAMBEKE, ofschoon Gentenaar, gebruikte het Fransch
voor zijn colleges in het hedendaagsche recht: bij den code Napoleon
s scheen dat zoo te hooren. Prof. SCHRANT hield zijn beide colleges: Ge-
ll schiedenis der Nederlandsche Letterkunde en Vaderlandsche- Geschie­
l denis, in het Nederlandsch. In 1826 vroeg en verkreeg THORBECKE verlof ï,
A om zijn cursus in de statistiek en staathuishoudkunde tegelijk in ’t
, Latijn en in ’t Nederlandsch te houden.
lg,. Het lag heelemaal niet in de bedoeling het gebruik van het Fransch
Il aan de Gentsche Hoogeschool, evenmin als aan de andere hoogescholen Ef
; van het koninkrijk, algemeen en bestendig te maken, integendeel: die
5 Hoogeschool werd gesticht ten behoeve van de Vlamingen, zooals die te 31
Luik ten behoeve van de Walen. Indien de omwenteling in 1830 niet tus- e
schenbeide was gekomen, zou het Latijnlgaandeweg door de volkstaal, _
r te Gent dus door het Nederlandsch, te Luik door het Fransch vervangen Q
1 zijn 1), zooals dat in alle landen het geval is geweest, krachtens het ge-
zonde beginsel, volgens hetwelk elk beschaafd volk zijn onderwijs in- 1
gg ?­.ï i
lqj ‘ ’) Bij Koninklijk Besluit van 13 April 1828 werd een commissie ingesteld
met opdracht, de Regeering van advies_ te dienen aangaande een aantal pun-
Q _ ten, het onderwijs betreffende. Het zesde punt luidde: ,,Bestaat er reden gl
Q om nieuwe maatregelen te nemen ten opzichte van de taal, waarin de colleges
i . dienen te worden gehouden? Zou voor de wiskunde, de natuurkundige weten-
g schappen en voor sommige onderdeelen van de geneeskunde en de rechts- ä
geleerdheid het gebruik van de moedertaal niet dienen voorgeschreven te gj
{ worden? Zou het nuttig zijn te bepalen, dat de colleges in de diplomatie in
het Fransch zouden worden gegeven'?" [
E Dat met de moedertaal het Nederlandsch bedoeld was, blijkt duidelijk en ri
f overtuigend uit de tegenstelling van de laatste twee vragen.
E
er i L 1*
ïlv ` ‘ ' .
ä«.,;.;;;____ilg _ , V v M A V ’ Y M. ­ _ L. . _.r;__,.V__._r­_;_-» L., Y · r N - ---- °