HomePro Flandria servandaPagina 45

JPEG (Deze pagina), 706.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

i HISTORISCHE INLEIDING 29
[jg€n_ samenwerking met de Duitsche burgerlijke overheid te getroosten. Dat
jkg ju 9 Duitsche en Vlaamsche belangen met elkander evenwijdig schenen te
lssum loopen, ontging hun aandacht niet en wekte hun enthousiasme niet op, _
gd, en j.; maar kon geen reden zijn, een andere houding aan te nemen: het heil
ggym- van Vlaanderen was hun de hoogste wet, en daarvoor zouden ze den
1, yjjgt jl goeden strijd strijden! Zoo komt het, dat talloo·s vele Vlamingen het in-
Jgzgm- voeren en het doorzetten hebben goedgekeurd van -de beide hervormin-
n den { gen, die, naar hunne innigste overtuiging, en volgens jarenlange ond·er- ·
ming, %‘ vinding, tot de zedelijke en stoffelijke opbeuring en tot het zelfstandig
·jjg1;", l worden van Vlaanderen onmisbaar zijn, nl. de Vlaamsche I-Ioogeschool
t hun en de Bestuurlijke Scheiding.
nooit
n der '
tn: in
evóór, ·
aderen _ · `
en der
t gun-
de ge-
are in- i
at van
iets te j
luiten, .
r voor nl-
le wel-
ar het _
rmloop "
=t ging I
lk, dat
ningen "
;ebeur­ ·
1 1907, ·
ten toe
te zor­
nu het
;en wel '
rplicht
meen-
geens­ § ·
Belgi-
waren, _
werwin-
anders- ·
ite van