HomePro Flandria servandaPagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.21 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

l
E
, HISTORISCHE INLEIDING 27
been af, nog schappelijk grondgebied te verdedigen, tevens met het stil betrouwen dat
rt bedienen, V zooveel Iopoffering en loyauteit ná den oorlog althans niet onbelo-ond
»n begrippen zouden blijven.
Ter, met het j Al spoedig bleek, welke ijdele hersenschim dat was.
asd Worden_ j Terwijl de ,,Belgische" grond van de Maas tot den IJzer Werd ge-
lleen op het V drenkt met het bloed onzer Vlaamsche jon-gens, die 80 % van het strijd-
>mst blijven ; bare Belgische leger uitmaakten, hielden de franschgezinden geen enkel
‘ oogenblik op hun misdadig werk tegen het bestaan en de ontwikkeling
als het door T van het Vlaamsche Volk met alle kracht voort te zetten. Van de allereer-
ontwikkeld, ste dagen van den oorlog af werden vele, zoo niet alle vooraanstaande
edinger, die j Vlamingen in woord en geschrift onbarmhartig beschuldigd, belasterd,
aensgezinde ; beschimpt en bedreigd, geboycot, ja zelfs aangehouden en gevangen
genwaarde, gezet, alsof het godsmogelijk was dat één enkele Vlaming ook maar de
blijven tot geringste schuld hebben kón aan deze botsing van zoovele ,,imperia­
van de ge- listische" tendencies. Het ging zelfs zóó ver, dat al wie geen Fransch
nen vinden sprak, landverrader gescholden werd, en slechts enkele dagen waren
den oogst verstreken, of daar weerklonk de kreet: ,,C’eu est fait du mouuemeut
fZam2.a.rz.aï!" - ,,dprès Za, guerre ou ue parlerd plus du fZdma,ud!", ten
terugdenkt slotte zelfs de bedreiging: ,,Za, Belgique de demavju sera Zat/due, ou ue sera
wt zonder rieu!"1) Dnsraén, MAETERMNCK, Wimviorrn reisden de wereld af en
luidden overal de doodsklok over het Vlaamsche Volk.
Yi De regeering deed niets om de uitspattingen der franschgezinde vluch-
telingenpers, ofschoon deze grootendeels van hare genade afhankelijk
was, te matigen, laat staan te beteugelen; zij liet oogluikend toe, dat
en losbrak Q de taalwetten door de Belgische ambtenaren, ·zoo burgerlijke als mili-
.Beklernd _E taire, systematisch werden genegeerd, en dat het zoogenaamd Natio-
g wie van rï naal Hulp- en Voedingscomiteit in het bezette gebied op meer dan
Uaminggn in ’t oog vallende wijze geheel en al op Franschen voet werd ingericht,
Jesten zi j beheerd en bestuurd. Daarenboven trad zij tegen elke uiting van Vlaam-
te zullen sche gedachte of overtuiging zeer scherp op. Alle wijzigingen, die het
zel moeite A ministerie gaandeweg onderging, stonden duidelijk in het teeken der
vijand in . franschge·zin­dheid: de zoogenaamde coalitieregee-ring was veel erger
in België anti­Vlaamsch dan die vóór den o-orlog. 2) Dát was het loon der Vlaam-
gers der ‘ sche trouw!
oos werd Dat deze en vele andere derg-elijke onmiskenbare oorlogsverklaringen
Integen- bij velen moedeloosheid en werkeloosheid verdrev-en, en ten slotte zelfs
Yemdrme? tot verzet prikkelden, is licht te begrijpen. Toch maanden de leiders
zn, maar tg telkens opnieuw tot kalmte en geduld, en wendden, zoowel van uit het
l, eerlijk bezette gebied als van uit Noord­Nederland, herhaaldelijk pogingen
¤ GP zich -­----­---­---------­­·­---·-l
0I‘S/celijlï 1) ,,Het is met cle Vlaamsche Beweging gedaan!" -­ ,,Na den oorlog zal
Zien het geen Vlaamsch meer gesproken worden! - Het België der toekomst zal
Slag her- . Latijnsch zijn, of niets!"
Jäpenen, 3. 2) PAUL HIJMANS, minister van buitenlandsche zaken, heeft het beruchte
Fïjwillig fig woord gesproken: La flczmandisation de l’Urziversité de Gand? - famaisl
gëmeen- (De vervlaamsching der Gentsclie Universiteit? -­ Dat nooit!)
Q .
li
'