HomePro Flandria servandaPagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

III ` Y -
26 HISTORISCHE INLEIDING .
I . , U _,....,...,. .r . ..... .. . ..`...,... . .`.....`...................`.`..............`............ i ...·.­.­.·­­ · ·­`­ · »­­­ ­ ­­­­­·­­·­ · ­­­­·­ ~ -­­­­­-~-·­­··­·­­·­ `
. een voordeel dat alleen enkelen beschoren blijft. Van kindsbeen af, nog ,
I I vóór het zich van zijn moedertaal eenigszins behoorlijk leert bedienen,
Q nog vóor zijn geest van een voldoend aantal voorstellingen en begrippen
is voorzien, zou het Vlaamsche kind, meer nog dan vroeger, met het
j aanleeren van en het onderwijs in eene vreemde taal geplaagd worden. j
I J Tegenover den Waal, van wi-en een dergelijke inspanning alleen op het I
I papier geëischt wordt, zou de Vlaming het ook in de toekomst blijven g
I ë afleggen. ;
, Q Blootgesteld aan eene systematische ,,vermuilezeling" (zooals het door j
Q een gezaghebbend man terecht werd uitgedrukt), minder ontwikkeld, Q
I l minder handig, minder pootig ook dan zijn Waalsche mededinger, die ;
I steeds op den steun, de gunst en genegenheid van met hem eensgezinde
I gestelde machten zal kunnen rekenen; zonder gevoel van eigenwaarde,
zonder stambewustzijn, zou de man uit het volk gedoemd blijven tot
het verrichten van den zwaarsten arbeid of het vervullen van de ge- I
I I ringste bedieningen, blij toe als hij geregeld werk zou kunnen vinden
in de Waalsche kolenmijnen, of als ,,Franschman" geregeld den oogst
I zou mogen gaandoen in Frankrijk.
[gj; Welke Vlaming die zijn land en volk liefheeft, met trots terugdenkt ,_
' aan den roem zijner voorvaderen, zou een dergelijk verschiet zonder
In gevoelens van namelooze smart kunnen aanschouwen?
II Zoo was de toestand, toen de verschrikkelijkste aller oorlogen losbrak I
I ii en België in minder dan geen tijd overmeesterd en bezet werd. Beklemd -§
a tusschen twee vijanden, waarbij iedereen zich angstig afvroeg wie van g
beide het meest te vreezen was, bekroop de besten onder ·de Vlamingen
W een gevoel van algeheele ontmoediging. Al te zeer reeds moesten zij
I; vreezen den strijd tegen den ouden vijand op den duur toch te zullen
I verliezen; wat zou er geworden van het weinige dat met zooveel moeite
I, verworven was, nu er een nieuwe bij op kwam donderen, vijand in I
~ meer dan één zin? Immers: niemand had de vóór den oorlog in België
I gevestigde Duitschers ooit anders gekend dan als handlangers der
I 1 franschgezinden. In strijd met wat door dezen geheel klakkeloos werd j
e I beweerd, verwachtte geen enkele Vlaming iets van Duitschland. Integen-
ig deel: Menigeen welde de bange vraag naar de lippen: Fénis Flmzclriotc?
IQ Wel werd door de politieke partijen de Godsvrede gesloten, maar ’§
alleen door de Vlamingen werd deze wapenstilstand nageleefd, eerlijk
Ii; en trouw, ja zelfs met angstvallige nauwgezetheid. Zij bepaalden er zich
J niet bij den taalstrijd stil te leggen. Gevolg gevende aan het vorstelijk I
. woord van Koning ALBERT, die hen - vreemd geno-eg, aangezien het fi
E I mét, niet tegen Frankrijk ging! - aan de glorie van den Sporenslag her- I
innerde, grepen ook de Vlaamsche soldaten geestdriftig naar de wapenen, I
Z en namen talrijke, door en door Vlaamschgezinde jongelieden vrijwillig J`,
dienst om, ééns van zin met hun Waalsche landgenooten, het gemeen-
2
I I
I I
ïgr I
Ie , I
I
.....