HomePro Flandria servandaPagina 41

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

'_ ‘{l_ T7 . Y Y
F HISTORISCHE INLEIDING 25
koren- i kwade trouw bestreden; zij moesten het machteloos aanzien, hoe hun
erricht, ·o·pperste belangen door hun eigen vertegenwoordigers aan die der
Vlaan- partij politiek ongenadig werden opgeofferd. De nieuwe wet op het lager
den en onderwijs schreef voor, dat de moedertaal der kinderen de voertaal in
rk’l'(I(,Ch,2$ de school zijn zou, maar kende tevens aan het hoofd de·s gezins de be-
lmsche voegdheid toe te bepalen wat de moedertaal van zijn kinderen is, alsof
raaruit zoo iets een voorwerp van overleg en willekeurige bepaling zijn kan.
Niet vo·or Belgische ministers en volksvertegenwoo-rdigers heeft ALFRED
_ l, FOUILLEE de zinloosheid van de liberté cles pères cle fcwnilles betoogd! ‘)
' li Spoedig is dan ook overduidelijk gebleken, dat de vrees, dat het de
tegenpartij te doen was om een geschikte gelegenheid tot ontduiking
ningen van de wet, tot eindeloos geknoei ten nadeele der Vlamingen, allesbe-
gelijk- halve ijdel was: in weerwil van de nieuwe wet werd het onderwijs in
Ich als A Q het Nederlandsch in de scholen te Brussel nog meer, ja zelfs tot niets
arland- T ingekrompen.
rd toe- ·Ook de nieuwe inrichting van het onderwijs aan de krijgsschool li·et
reging. alles te wenschen over, maar vooral de wet op de legerinrichting liep
lndsch, I uit op eene bittere teleurstelling.
gekend Geïnstrueerd en aangevoerd, ondervraagd en behandeld, ond-erhoord
logisch f_ en veroordeeld door lofficieren, geneesheeren en rechters die hij niet of
n tijd, . maar half verstond of bij wie hij zich slecht verstaanbaar maken kon,
ethno- was de Vlaamsche ·s­oldaat reeds meer dan 80 jaar lang een voorwerp
naast van meedoogenloozen spot, grenzelooze vernedering en gewetenlooze ver-
us. De waarloozing. Nooit is deze heillooze toestand klaarder aan het licht ge-
el had, treden dan gedurende de verloopen oorlogsjaren; nooit is hij naakter
jdelen, ç blootgelegd, welspreke-nder geschilderd dan door onze Vlaamsche sol-
1ari en i daten zelf, in hun Open brief dan Koning Albert (11 Juli 1917), in hun
zhting. Brief dan Z.Ein·. Ka.rclinu.a.l Mercier (September 1917), in hun Cate-
alegen- Q cliisrnns der Vldewnsclie Beweging, en in vele andere dergelijke stukken.
eid en Sedert meer dan een halve eeuw 2) hebben de Vlamingen ingezien dat
--»- daartegen maar één geneesmiddel be·staat: verdeeling van het Belgische
ee der- V leger in gewestelijke, Vlaamsche en Waalsch-e regimenten, een eisch
ln. Er o·pnieuw door onze Llzersoldaten met meer klem dan ooit gesteld. Tot
=ele in- nog toe werden alle pogingen om daartoe te geraken, door de partij-
Zie de politiek volkomen verijdeld.
lsch en Voeg bij dat alles, dat de behandeling van het wetsontwerp tot ver-
amsche vlaamsching der Gentsche Hoogeschool steeds uitgesteld bleef.
Aan al wie oogen had om te zien -en oor·en om te hooren moest het bij
die gelegenheid tegen wil en dank duidelijk worden, dat de strijd voor
nar het een nationale ontwikkeling en toekomst van ’t Vlaamsche volk, in weer-
ren uit ‘ wil van een heerlijken opbloei op alle gebied der kunst, vrijwel hopeloos
sur les F stond. Nog meer dan in ’t verleden zou alleen hij die, met verloochening
clerheid van zijn taal, in ’t Fransch leerde denken, h­et tot iets kunnen brengen,
dlê de ·"t·_Y·-·#·-~·~~· -Yr ···· ·····’w·-·`-W ~A·~-WM- *4*--* ···-·#-*·-·- Y wv-···# ·-
muiteri- 1) In de Revue des Deux Mendes, dl. 101 (1890), blz. 258 vlg.
ot. lj 2) Zie het verslag der Grieverzcommissie!
FI!

l
. , _ {