HomePro Flandria servandaPagina 40

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

, 1 ‘ ` ‘ ` - ‘ D ·‘
1 il
l I
1 24 IIISTORISCHE INLEIDING ·
in de Waalsche kolen- en nijverheidsstreken en op de Fransche koren- ë
akkers, grootendeels door Vlaamsche arbeiders moet worden verricht, ·
is een der treurige gevolg-en van deze reeks misstanden. Zóó is Vlaan.- ’
deren het land der lage loonen en der lange werktijden geworden en
è 1 kwam LODEWIJK DE RAET in zijn studies Over Vlaamsche Vollcskracht ,
i ‘ tot de bedroevende erkentenis, dat het eertijds roemruchtige Vlaamsche
,§­% vo­lk be-zig was te verworden tot een soort van veestapel, waaruit
l Q _ Europa zijn kudde koelies recruteerde 1).
l
Niettegenstaande dezen ·ontmoedigenden uitslag, hielden de Vlaminge­n
den strijd vol. Zij putten nieuwen moed uit de invoering der ,,gelijk- ,
heidswet" in 1898, waarbij het Nederlandsch naast het Fransch als ,
officieele taal in België werd erkend, en dus ook aan den Nederland- Y
schen tekst der wetten en regeeringsakten offici-eele waarde werd toe- gz;
j i; gekend. Dit was de theoretische eindzegepraal der Vlaamsche Beweging.
1 Q Van dit oogenblik af werd elke achteruitzetting van het Nederlandsch,
Q elke onthouding aan den Vlaming van een aan den Waal t-oegekend S
' recht, door de Belgische staatsidee zelve tot onrecht gestempeld. Logisch I,
moest daar uit volgen, dat binnen korten, althans afzienbaren tijd, -
Vlamingen en Walen in de erkenning van hun onderscheiden ethno­
graphisch, in hun taal tot uiting komend karakter, als gelijken naast
{ elkander zouden ko-men te staan. Doch het geschiedde niet aldus. De ,_
j ,_ aanzienlijke fractie, die bij het behoud van het bestaande voordeel had,
1 legde het er op toe de uitwerking van het erkende beginsel te verij delen.
1 1 Deze pogingen vonden hun hoogtepunt bij de behandeling, in Januari en
l Februari 1914, van de wetten op den leerplicht en op de legerinrichting.
jf De zoo rechtvaardige eischen der Vlamingen werden bij die gelegen- Q
heid met nog nooit te voren vertoonde heftigheid, hardnekkigheid en '
il c ‘""· -~···A#-P--·-erA-·‘··-··-er--- e- ~~-·- · -e · · c~··· @1-
gi gegeven (en trouwens op een laag peil staatl), ofschoon meer dan twee der-
Q den van de ,,Belgische" landbouwers in de Vlaamsche gewesten leven. Er
1. gaat dan ook nooit een Vlaming te Gembloers studeeren, en de geheele in-
lj, richting is voor ’t Vlaamsche gedeelte van België zonder eenig nut. Zie de
statistische en andere mededeelingen bij _]. MAC Leon, Hei Nederlandsch en
dle Wetenschap (Gent, 1901), blz. 31 vlgg.; L. DE RAET, Over Vlaamsche
Volkskracht (Brussel, 1913), blz. 211 vlg.
1
äl 1) Hoe beklagenswaardig het bestaan van duizenden, dagelijks naar het
1. ‘ Walenland heen- en weertrekkende Vlamingen is, kan men o.a. leeren uit '
i het werk van den Waal E. MAHAIN, Les abonnements d’0avriers sur les T
! chemins de fer belges et leurs effets socianx (Bruxelles, 1910) inzonderheid
( blz. 181 vggl., waar de schrijver de ongelooflijk lange afstanden, die de
i meesten dagelijks hebben af te leggen, berekent, en de daaruit voortspruiten-
de lichamelijke, geestelijke en zedelijke vermoeienis en slijtage begroot. `L

ll .
Tl · E
gl .
ij _ , _ , . .,_ _, -,_,_n.na..--,1».,_.......;.........;_....nn.g.,..ig..,.g . · ­ - - ’