HomePro Flandria servandaPagina 39

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

HISTORISCHE INLEIDING 23
geleerd. mengsel van Fransch en Nederlandsch, Fransche woorden met een door
’, zuiver en door Nederlandsche syntaxis, meestal d·an nog uitge-sproken
WIJK DE met den plaatselijken Vlaamschen. tongval; een taal dus die,
in 1846, § doorspekt als zij is met Nederlandsche constructies, met letterlijke ver-
·ewezen, , talingen van Nederlandsche woorden, uitdrukkingen, zegs­ en spreek-
;preken- wijzen, slechts geschreven uiterlijk op het echte Fransch gelijkt; waar-
bedien- in de Franschen zelf, als zij ze hooren spreken, hun taal niet herkennen,
anderen en die dan ook sinds lang een voorwerp van hun ongenadigen spot is. 1)
Wel is de klove tusschen de hoogere standen en het eigenlijke volk
ran van g, hoe langer hoe dieper geworden: gene zich vleiende, in hun ijdelheid,
ing van dat zij ·bov­en het volk staan door er buiten te staan, en dat anders leven
anschte ’§ dan het volk, ook hóóger leven beduidt; dit laatste daardoor prijsge-
[de wei- geven aan onkunde en verwildering en dientengevolge aan armoede,
äëlaten) gebrek, drankzucht en achteruitzetting op alle gebied, in vergelijking
dgebied met het Waalsche volk, dat zoo gelukkig is zijn natuurlijke elite te
r is dat mogen behouden en er de-n weldadigen en bestendigen invloed van te
ht zegt ondervinden.
64 jaar Een aantal andere wetten regelende d-e Vlaamsche taalrechten in
rerfran­ bestuurszaken, heeft geen noemenswaarden uitslag opgeleverd; dat zij
Ioosheid ;; noodzakelijk bleken is het bewijs van het onrecht en de verdrukking `
waaronder het Vlaamsche volk lijdt. Immers werd nooit eene taalwet .
ran het noodig geacht om het gebruik van het Fransch in het Walenland te
, zooals regelen: dit geldt er als van zelf sprekend, en alle officieele lichamen,
>vorde­ E alle standen, alle organismen, werken er van zelf toe mede; doch in
voorden { Vlaanderen heerscht deze ongezonde toestand, dat de weinig ontwik-
egeven, kelde Vlaming eene op de wet gegronde uitzondering bij wijze van
Jreiden. gunst moet verkrijgen om als Vlaming te worden behandeld; terwijl de ·
xhtbaar, ontwikkelde Vlaming die op zijn volkskarakter prijs stelt, zich in zijn
*geten." eigen land en gebied gevoelt als te midden eener hem vreemde omgeving,
id geen eener met Fransch doordrenkte atmosfeer, die hem neerdrukt en hem
Jor om- met zijne kinderen aldoor van zijn volk dreigt af te trekken buiten de
beetje lijn zijner moreele ontwikkeling als zoon van dit volk, en geroepen om
het te leiden en voo-r te gaan.
r alleen Dat, ten gevolge der achterlijkheid in technische bekwaamheid en
nsáïh in van het gebrek aan goede vakscholen2), de minderwaardige arbeid,
n erin- %~‘ ­-------~-·--­--4­·-----»---------- T-- - --- ---- ---- -------~-
uit een 1) Het zou te wreed zijn, hier het striemend oordeel van OCTAVE MIRBEAU
- aan te halen. Wij zullen ons bepalen tot de kalme woorden van een nuchteren
in 1875 ` Franschen geleerde uit het jaar 1918, die het Fransch der Vlamingen aldus
leringen kenschetst: ,,Leur prononciation est étrange, leur grammaire incorrecte, leurs
blz. 405. tours de phrases non idiomatiques, leur vocabulaire impropre" (hun uitspraak is
cderrvijs, vreemd, hun grammatica onnauivkeurig, hun wendingen onfransch, hun
Roosïzs vvoordenkeus onzuiver), A. MEILLET, Les langues dans l’Europe nouvelle
' (Paris, 1918), blz. 192.
m­edege­ 2) Voor geheel België bestaat er maar eene landbouwschool, gevestigd in
het Walenland, nl. te Gembloers, waar het onderwijs in het Fransch wordt
iz

nä ‘