HomePro Flandria servandaPagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

‘ HISTORISCHE INLEIDING 19
end -onderwijs is er voorts op ingericht om de kennis van lezen, schrijven
11% *·' en rekenen, met eenige begrippen over geschiedenis, aardrijkskunde en
ers. natuurleer, in te enten in de zoogenaamde algemeene, doch in werkelijk-
;•de heid louter Fransche cultuur, en alle verder onderricht te doen geschie-
llêll den door middel van het Fransch.
11118 Zoo wordt de studie van ,,de tweede taal", het Fransch, van eerst af
lan de hoofdstudie van het Vlaamsche volkskind.
'de Dat zulks ten koste van zijn verdere ontwikkeling geschiedt, vergt
11% geen nader betoog: alle onderwijskundigen zijn het daaromtrent eens;
ï1% zelfs de vurigste voorstanders van het aanleeren der tweede taal in de ·
jke Belgische lagere school kunnen er niet buiten te erkennen, dat dat on-
de- derwijs geen vormende kracht hebben, en alleen practisch eenig nut op-
'? leveren kan. De gevolgen blijven dan ook niet uit. De Vlaming is slecht
ur- onderwezen in ’t algem-een; kent Nederlandsch nóch Fransch, in ’t
'1@- bizonder. Hij is doodarm aan algemeene begrippen en voorstellingen,
8), en aan abstracte woorden om die uit te drukken. Reeds in 1894 schreef
S1- PAUL HAMELIUS (die nóch Vlaming nóch Vlaamschgezinde is) : ,,Les in-
911 convénients de l’enseignement bilingue ne sont que trop visibles chez
ïfë- F le bas peuple de Bruxelles, qui ne sait lire ni le flamand ni le français
111 _ et ne possède dans aucune des deux langues assez de mots abstraits pour
1% s’assimiler la moindre idée générale·". 1) Het is niet overal even erg als
11"- te Brussel, waar het de spuigaten uitloopt, maar hoe treurig de alge-
911 ij meene toestand is moge hieruit blijken, dat er, volgens de jongste offi-
111, · cieele statistiek, onder de Vlamingen gemiddeld 18 % analfabeten
>r­ zijn ­ er zijn zelfs gemeenten waar de verhouding 35 ’% bedraagt ­-,
ik o·nder de Walen slechts 10 %. Terwijl het Vlaamsche volkskind tijd ver-
he spilt en kracht verknoeit aan het van buiten leeren van enkele Fransche
te- woorden, die de mee·sten, zoodra ze van school af zijn, toch vergeten,
ar legt het Waalsche, dat met geen Nederlandsch geplaagd wordt! den
et grondslag waaro·p het later de degelijke vakkennis zal bouwen, die hem
11, in staat zal stellen in Vlaanderen zelf het meest winstgevende werk te
_ komen verrichten, terwijl zijn Vlaamsche ,,broeder" voor een karig loon
Ik zwoegt en zwerft. Gaat het Vlaamsche volkskind van de lagere naar de
r- middelbare school over, dan wachten hem daar opnieuw allerlei kwellin-
11- ` gen en bezwaren, In het middelbaar onderwijs immers wordt het onder-
it richt, op een paar vakken na (en dan nóg 1) in ’t Fransch verstrekt. Men
fs ë steile zich dus den toestand der Vlaamsche kinderen voor, die het wei-
ft _ gj nige, dat ze b.v. van de rekenkunde in de lagere school machtig gewor-
=11 . den zijn, in ’t Nederlandsch hebben geleerd, en d-e studie van dat vak
er
n jp _~”_""l`ç"`"L”_"ï”ïj”""""" 1
E ’) Histoire politique et littéraire du mouvememt flamand, p. 230: ,,De na-
1- Q deelen van het tweetalig onderwijs zijn maar al te merkbaar bij de lagere
1- ` bevolking van Brussel, die noch Fransch, noch Vlaamsch lezen kan, en in
1- geen van beide talen genoeg abstracte woorden machtig is om zich het aller-
9 eenvoudigste algemeen begrip eigen te maken".
si

« ` 4 ( . . · ‘