HomePro Flandria servandaPagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

V {
ä ‘ 18 HISTORISCHE INLEIDING ‘
» zijn, nog steeds is in burgerlijke zaken zoogoed als alles uitsluitend -
l § Fransch, nog steeds wordt voor de hov­en van beroep uitsluitend in het *·'
. Fransch gepleit, en mag het voor het Hof van Cassatie zelfs niet anders.
l ä Op de militaire rechtbanken en op de tuchtraden der burgerwacht is de
l ; wet op het gebruik van het Nederlandsch in strafzaken- nog steeds niet
I ï toepasselijk. Alleen voor de lagere rechtbanken is het den Vlaming soms
mogelijk zijn belangen in het Nederlandsch voor te dragen en ook dan
gg nog wordt het vonnis meestal in het Fransch geveld. Nog steeds is de
E. openbaarheid der rechtsgedingen louter vertooning: het is immers niet
genoeg, dat het algemeen er bij tegenwoordig kunne zijn, het moet het
I ë Xfäïäfäïêdäêfäädkä§ê`iï“VX§ïSäïï’tiï€tSïïm Wïiïm *`€°$“ëk€
g - I m c e vo swezen, is in aan e- .;
ren onbekend.
ä Om de wraakroepende miskenning van dat volkswezen door bestuur-
I, lijke lichamen tegen te gaan, ontwrongen de Vlamingen aan het parle­
Q met iäet onbäslchrijïläjkä icnoeiäe en geduld de ,,tweede taalwet" (1878),
ll: waar ij wer epaa , a in e provinciën Antwerpen, Oost- en We·st­
Vlaanderen, Limburg en het arrondissement Leuven, berichten en
mededeelingen, door de ambtenaren van den staat tot het publiek ge- ll
· ·j richt, hetzij in de Nederlandsche taal, hetzij in de Nederlandsche èn in jg;
! de Fransche taal zullen worden opgesteld; dat de briefwisseling met E
’ , gemeenten en particulieren alleen dan in het Fransch kan gev-oerd wor-
3 den, als de belanghebbenden er uitdrukkelijk om verzoeken of zelven
S J van die taal gebruik maken. In het arrondissement Brussel daarenteg-en, ·
dient de briefwisseling alleen dan in het Nederlandsch gevoerd te wor-
X den, als de belanghebbenden er om verzoeken of van die taal gebruik
I ii g'§l';·13&kt1ï1€bb·€·1"ä Bgaair ook déze vgêet werd en wäiirdt door de Waalsche
, li o ransc gezin e es uren en am enaren van a en rang en stan , ge-
1 regeld ontdoken en gesc·honden. Nog op dit oogenblik wordt, om maar
g éen voorbeeld te noemen, het geheele bestuur der stad Gent in het
ä £`r1aiàschfgevoeïd,tallisdbij pleïlïtig lbïesáuit vain cïllen gemeenteraad beslist,
I`;. a eo icieee aa ersa e e eran sc is. .
I gi Wat het onderwijs betreft: het lager onderwijs zou geheel onmogelijk
Q äijnl; iiàdiien ïeeià acht gesàagëviï werd lop htetdfeit, da; de overgroote meer-
p, er e1 er in eren in e aamsc e s e en en e totale kinderbevol- ­;-
king in de Vlaamsche dorpen, geen Fransch kent. Het onderwijs begint
dus met de moedertaal ~ behalve te Brussel en voorsteden, waar zelfs
ïïlát niet meer dgeduld twordth Zoodlra het Vlaamsche kind wat heeft 9
eeren ezen, on erwerp men et ec ter aan e­ene bewerking, die men j
neägens _eldersdtter viéereält wagïn durft: oäazedgrondslag gan alleklverder
on erwijs wor ge rui , nie om onze in eren in an ere va en in g.
te wijden, maar om hen dadelijk een ,,tweede taal" aan te leeren, te
; weten het Fransch. Men gaat zelfs verder: hooggeplaatste personali­ t
lj teiten en bestuurlijke autoriteiten verklaren, bij plechtige openbare ge- "
g legenheden, dat het overbodig is de volkstaal in de lagere school te on-
derwijzen, aangezien de kinderen die toch op straat leeren! Het geheele
il
{ -