HomePro Flandria servandaPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

Y ---· - --·­ -·-~ ---- -W-· ---- · _ » . ` Y { _ ', I
ll ` 3
1
i · j
E . 16 HISTORISCHE INLEIDING
l schen staathuishoudkundige Lnnor BEAULIEU 1), en wellicht nooit beter
‘ ä dan door X. OLIN, Waal van Fransche afko-mst, in zijn verslag over de
i wetsvoorstellen van COREMANS en DE VIGNE (1881) 2) ; een strijd die geen
f ander doel heeft, aan de ·eene zijde, dan de groote meerderheid der ,,Bel­
i gische" bevolking volkomen gelijkberechtigd te maken met de minder-
5 heid; aan de andere zijde, het Vlaamsche Leven te maken tot cultuur- .
l ; werk in den ruimst·en zin, wat de hechtheid van en de rust in den staat
i j slechts ten goede komen kan. Waar de Vlaming zoowel zedelijk als stof-
; ` felijk te lijden heeft onder de voorrechten onafgebroken aan den Waal
geschonken, ligt het toch voor de hand, dat alle nauwe samenwerking
t 2 onmogelijk wordt ·en ’s lands ontwikkeling en bloei door de gewettigde
ontevredenheid van de overgroote meerderheid der bevolking aldoor be-
pl Q lemmerd wordt. De Vlaamsche Beweging stuurt dus ook aan op het in-
l ,e voeren van een gezond staatsbestel, d. w. z. een zoodanig als past bij
.3 { de in het land gegeven omstandigheden, rekening houdende met de
Q ethnografische verscheidenheid ·onder de bevolking. Zij kan, om hare
do·elmatigheid te staven, ook practisch wijzen op z-oovele federalistische
staatsvormen, die in Europa en daarbuiten proefhoudend zijn gebleken,
lg in Zwitserland, in Noord­Amerika, in Zuid­Afrika, overal waar een-
l zelfde staatsverband verschillende gelijkwaardige rassen of volksgroe- .
{ pen omspant; terwijl in landen als Rusland (met Finland, Oekrajine, j
j Polen, Armenië), het vroegere -Oostenrijk-Hongarije, de Balkanlanden I
ii ; onder de voormalige Turksche heerschappij, het uiteenvallen van de ou·de
F staatsvor-men en het opkomen van de nieuwe juist verklaard wordt door
het niet volledig erkennen van ditzelfde beginsel der verscheidenheid in
·; de eenheid, en het zich baanbreken daarvan door de macht der dieplig­
l ( gende ethnografische oorzaken.
j Van dit standpunt beschouwd, vertoont zich de historische ontwik-
j ' keling van België sedert 1830 in velerlei opzicht als een volkomen mis- j
if lukking. Immers is de centraliseerende, op een eenheidsstaat berekende
1 organisatie niet alleen nooit verlaten, maar zij werd telkens gebruikt
i , als een wapen om het Vlaamsche streven te bekampen als zijnde anti- ï
. 1 Belgisch. '”"
E fl Beschouwen wij, om ons daarvan rekenschap t·e geven, de misstanden,
-·-~-~·--»-~-~--~~+~­·~
1) Zie de verschillende, hier bedoelde getuigenissen bij P. Fnsmznico in:
Vlaamsch België sedert 1830, 3de deel, 2de stuk (Gent, 1909), blz. 435 vlgg. j
ij ”) Zie de samenvatting van dat verslag bij P. Fnnmanxco, a. W., 2de deel (Gent, ­ ·
1906), blz. 153. ,»
Meer dan een jaar vroeger had Gostnr D,ALVIELLA geschreven, 1830-1880 `
ë Q Cinquante ans de liberté, t. l, p. 28: ,,nos populations flamandes ont dü atten-
lg dre plus de quarante années que la loi leur reconnüt enfin le droit d’être i
jugées et administrées dans leur langue" (Onze Vlaamsche bevolking heeft
meer dan veertig jaren moeten wachten, vóor de wet eindelijk haar recht
erkende, in haar eigen taal gevonnist en bestuurd te worden). *
1;;; · · ;