HomePro Flandria servandaPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

jg V. . . ~--. -. . ... .. .
i` ` HISTORISCHE INLEIDING 15
J Het was dus wel degelijk en onverholen de bedoeling het gebruik van
I- ` het Nederlandsch in Vlaanderen eenvoudig uit te roeien! 1
Y Zoo is het mogelijk geworden dat de Vlaamschsprekende mee1‘cZerlzeid
J'? van België werd bestuurd in het Fransch, de taal der mimlerlzeirl, en
wel op zulk een wijze, dat, door de inrichting van onderwijs, gerecht ~
“· i en bestuur,­op alles wat Vlaamsch was de stempel der minderwaardig-
F1 heid werd gedrukt.
H Geen wonder dus ook dat de verfransching der burgerij hand over
·· hand toenam en het volk zelf dreigde aan te tasten, maar evenmin dat
l· daardoor, eerst langzame, later versnelde en verscherpte reactie ont-
stond: de Vlaamsche Beweging.
J
«_ >l= =i< =l<
r
s
B De Vlaamsche Beweging beoogt geenszins de verovering van een of
· ander voorrecht ten bate der Vlamingen, maar streeft uitsluitend naar
S de erkenning van het beginsel der gelijkheid, aldus opgevat, dat: even-
S als de Waalsche bevolking in het Fransch, hare moedertaal, het natuur-
· · lijke werktuig harer ontwikkeling en cultuur vindt, de Vlaamsche
bevolking door middel van de Nederlandsche taal onderwezen, bestuurd
'B en berecht b·eho­o·rt te worden, en, ondanks al het nut dat het aanleeren
1 van vreemde talen (ook van het Fransch!) voor de meest begaafden
oplevert, niet ·mag worden losgemaakt van de algemeene Nederlandsche
- beschaving, de eenig-e waarin haar gaven tot volle ontplooiing komen
S kunnen.
¤ _ De Vlaamsche Beweging beoogt geenszins eene hoogere cultuur (vol-
T gens haar tegenstanders de Fransche) te bestrijden en er eene mindere
1 voor in de plaats te dringen. Hare leiders zijn in geenen deele tegenover
I- Fransche taal en beschaving vijandig gezind; integendeel, zij kennen
t allen Fransch, hun boekerij is niet zelden beter voorzien van Fransche
1, werken dan die van menig franschgezinde; meer dan één onder hen is
1 ·· een grondig kenner en hartstochtelijk bewonderaar der Fransche letter-
1 kunde- of der Fransche wetenschap, zooniet van beide; hun strijd gaat
­ alleen tegen het gebruik van het Fransch in Vlaanderen, en dan nog
maar daar, waar het de bedoeling is het gebruik van de volkstaal te
t beletten, te hinderen of te vervangen. Nog minder is daarbij sprake van
1 een strijd tegen het Waalsche gedeelte van België ; de Waal als zoodanig
f staat den Vlaming niet in den we·g, als hij dezen althans niet met opzet,
3 _ met eene vijandige bedoeling in den weg komt. Met één woord: de strijd
2 ­gaat alleen tegen hen die meenen dat vreemd leven, vreemde kunst en
1, vreemde kund·e te verkiezen zijn boven eigen, en den Vlaming het leven
’ naar zijn eigen aard onmogelijk willen maken.
e . De Vlaamsche Be-weging is een strijd voor eene gerechte en recht-
., vaardige zaak, zooals trouwens zelfs van Fransche en Waalsche zijde
herhaaldelijk onomwonden werd erkend, o·.a. door den grooten Fran-