HomePro Flandria servandaPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

‘ 14 HISTORISCHE INLEIDING . ii
. ,,séquences qui en découlent. Et, en effet, peut-on nier que ce soit un
,,moyen qui a été employé, adopté et suivi avec partialité et persévé­ ‘
p I ,,rance pour éloigner des empl­ois les hommes les plus propres à servir
ip ,,l’Etat, et ainsi parvenir a en faire le domaine exclusif d’un petit
" ,; ,,nombre d’adeptes ?" 2)
_ Met deze woorden kwam de aap uit de mouw, de baatzuchtige voor- ,
= oordeelen der hoogere standen in ·de zuidelijke Nederlanden worden `
f, er door weerspiegeld: het Fransch is een taal van hoogere orde, ee-n
teeken van geleerdheid en van voornaamheid des geestes; zij die uit-
sluitend Fransch spreken zijn de bekwaamsten om den Staat te dienen.
1 g De franschgezinden onzer dagen ·spreken niet anders.
Y Geen wonder dus, dat CHARLES ROGIER aan zijn vriend RAIKEM
V schreef: ·
X ,,Les premiers principes d’une bonne administration sont basés sur l`
L. ,,l’emploi exclusif d’une langue, et il est évident que la seule langue des
,,Belges doit être le Français. Pour arriver a ce resultat, il ·est nécessaire
,' ,,que toutes les fonctions civiles et militaires soient confiées a des Wal-
‘ ,,lons et a des Luxembourgeois; de cette manière, les Flamands, privés
g, ,,temporairement des avantages attachés a ces emplois, seront contraints
,,d’appr-endre le Français et l’on détruira ainsi peu à peu l’élément ger- ·
fa ,,manique en Belgique." 2)
ia En aan Lord Palmerston: ,,le-s efforts de notre gouvernement doivent
,,tendre a la destruction de la langue flamande pour préparer la fusion
` ,,de la Belgique avec notre grande patrie la France". 3)
ig ‘) ,,De vrijheid der talen of, beter gezegd, de verbanning van dié taal die
in verschillende provinciën uitsluitend gebezigd wordt, en gesproken door allen
die behoorlijk onderwezen zijn, niet alleen in deze kamer, maar zelfs in ’t `
i geheele koninkrijk, houdt zoo innig verband met de ongelijke verdeeling van
I ambten en gunsten, dat ik niet nalaten kan, hier alle gevolgen, die er uit voort-
E vloeien, ter tafel te brengen. Kan het, inderdaad, geloochend worden, dat dit
middel gebruikt is, aangenomen en partijdig en standvastig in ’t werk gesteld,
li om de mannen die ’t best geschikt zijn om den Staat te dienen van de ambten ·­
verwijderd te houden, en deze aldus tot het uitsluitend domein van een klein
ii getal volgelingen te maken?" - Handelingen van de Staten-Generaal 1829-
1830, blz. 205a.
2) ,,De eerste beginselen van een degelijk bestuur zijn gegrondvest op het
[ uitsluitend gebruik van één taal, en ’t spreekt van zelf dat de taal der Belgen
i[ geen andere kan zijn dan het Fransch. Om tot dien uitslag te komen, is het
l noodig alle burgerlijke en militaire ambten aan Walen en Luxemburgers te_
l schenken; op deze wijze.zullen de Vlamingen, tijdelijk verstoken van de
voordeelen, die die ambten opleveren, wel verplicht zijn Fransch te leeren,
en zal men het Germaansch bestanddeel in België van lieverlede uitroeien."
2) ,,De pogingen van onze Regeering moeten er toe strekken, de Vlaamsche ,
Fi taal uit te roeien, om de versmelting van België met ons groot vaderland,
li Frankrijk, voor te bereiden."
ïgäï ‘
il
2-gl ‘ l
M_"l_»_____`_, ;_4__4_4__,_ _ · , ` ,` i ·. . ~‘ L = .. _ · 4 - ’ · ` ­ " "