HomePro Flandria servandaPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

HISTORISCHE INLEIDING 13
s overgeleverd aan de willekeur van Waalsche en Franschgezinde rech-
- ters en advokaten, met hun talrijke trawanten.
t De onmisbare en beste toelichting bij de verschillende besluiten
I- van het Voorloopig Be-wind vindt men aan de eene zijde in de Hande-
t lingen van de Staten-Generaal en. van het Nationaal Congres, aan de
-­ è. andere zijde in de briefwisseling van ROGIER. De Belgische leden der
e I Staten-Generaal beweerden, dat ze met ,,incapacité_ politique" ge-
l slagen waren, (maar weerlegden zi­ch zelven, daar ze op Hollandsch
I- gebied geregeld Fransch spraken!) en zagen in de taalbesluiten niet
s veel anders dan een poging om de Vlaamsche gewesten boven de Waal-
h sche te bevoordeelen. 1)
DE GERLACHE beschuldigde de Regeering kortweg van het Zuid-en
ü een afgietsel te willen maken van het Noorden, en de Walen als vreem-
n ‘ delingen te behandelen. ,,On veut mouler le Midi sur le Nord, de gré
ou de force. Je pense pour moi qu’il faudrait laisser aux peuples,
Is comme aux individus, leur caractère original et natif, sans lequel ils
.­ ne valent rien. Ne d»irait­on pas que le gouvernement s’efforce de
I, - donne·r ·d-es titres d’extranéité à une partie de ses sujets? La langue
I, française est notre langue comme la religion catholique romaine est
notre religion. Cela nous empêcherait-il d’êtr-e réellement Belges?" Z)
It Maar vooral SURLET DE CHOKIER schroomde niet, de geheele quaes-tie op
r het voor de Walen waar terrein te brengen, door te verklaren: ,,La
,,liberté ·du langage, ou plutöt la proscription de celui qui est
n nexclusivement en usage dans plusieurs provinces et parlé par
,,tous les hommes instruits non seulement de cette chambre, mais de
n ,,tout le royaume·, se lie trop intimement a la répartition‘ inégale des
e ,,empl»ois et des faveurs pour que je ne présente pas ici toutes les con-
e ` 1) In de vergadering van 14 December 1829 zei de heer D,OMALlUS THIERRY,
e afgevaardigde voor Luik: ,,l’exclusi0n de la langue française, par un
·- arrêté, est une charge lourde pour les provinces wallonnes, en ce qu’elle frappe
‘­ les habitants d’incapacité politique; cette mesure ressemble à de la partia­
le lite en faveur d’autres provinces" (het buitensluiten van de Fransche taal, bij
lt koninklijk besluit, is een zware last voor de Waalsche provinciën, want daardoor
worden de inwoners met politieke machteloosheid geslagen; deze maatregel
I; lijkt wel partijdigheid ten gunste van andere provinciën). Zie het Verslag der
Y, Handelingen van de Staten­Generaal, 1829-1830, bewerkt door _]. _]. F. Noonnznak
1. li le deel (Den Haag 1888), blz. 128a.
' 2) ,,Men wil het Zuiden in denzelfden vorm gieten als het Noorden, heug
j > tegen meug. Wat mij betreft, ik ben van meening, dat men den volkeren, evenals
den enkelingen, hun oorspronkelijk en aangeboren karakter laten moet, zonder
hetwelk ze niets beteekenen. Zou men niet zeggen, dat de Regeering haar best
doet, om een gedeelte harer onderdanen een brevet van vreemdelingschap uit
te reiken? De Fransche taal is onze taal, zooals de Roomsch­Katholieke gods-
.- dienst onze godsdienst is. I-loe zou ons dat kunnen verhinderen, werkelijk
Belgen te zijn?" - Handelingen van de Staten­Generaal 1829-1830, blz. 187b.