HomePro Flandria servandaPagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

Vl L
I rl
I 12 HISTORISCHE INLEIDING
I Dit besluit, steunende op een overweging die terecht als absurde is
I gebrandmerkt ‘), genomen door een lichaam dat met geen wet-
I I gevende macht ·was bekleed, heeft geheel de 19de eeuw door kracht
` van wet gehad. Maar van al die fraaie bepalingen is nooit iets inge-
l komen, tenzij van ...... art. 1, terwijl het zesde de Vlamingen heeft
I 1 ten einde haar in overeenstemming te brengen met den dienst der algemeene It
besturen en der rechtbanken; . "
I ,,Overwegende, ten andere, dat de Vlaamsche en Duitsche talen bij de in-
, woners van sommige plaatsen in gebruik, van provincie tot provincie, en soms
I Q van district tot district verschillen, zoodat het onmogelijk ware in het Vlaamsch
I en in het Duitsch een officieelen tekst openbaar te maken;
* I ,,Besluit: 3
I ,,Art. 1. Het officieele bulletin der wetten en regeeringsakten zal worden [
uitgegeven in het Fransch. .
gr, ,,2. In de provinciën waar de Vlaamsche of de Duitsche taal bij de inwoners
I in gebruik is, zullen de gouverneurs in hun Mémorial admirzistratif eene Vlaam-
sche of Duitsche vertaling openbaar maken van de wetten en regeeringsakten, »
Ii die op geheel België toepasselijk zouden zijn, evenals van de bijzondere akten,
I ‘ die alleen hunne provincie zouden betreffen.
I ; ,,3. Deze vertaling zal verschijnen in het eerstvolgende nummer van het
I I Mémorial admirzisiratif, en, indien er haast bij is, in een opzettelijk daarvoor
‘ bestemd nummer. ­
,,4. De bekendmakingen bij aanplakking zullen insgelijks, naar gelang van
I de plaatsen, van een Vlaamsche of een Duitsche vertaling vergezeld gaan.
I ,,5. Aan de staatsburgers zal worden toegestaan zich in hunne betrekkingen
. ze met het bestuur naar believen van de Fransche, Vlaamsche of Duitsche taal te
bedienen. `
I ,,6. Dit geldt evenzeer hunne betrekkingen met de rechtbanken en de ‘
ambtenaren van het parket, mits de taal welke zij willen gebruiken door de
rechters en de pleitende advocaten in burgerlijke zaken, en in strafrechter-
, lijke zaken door de rechters, het openbaar ministerie en hun verdediger ver-
I ” staan worde. I?
I ,,7. De Raad van binnenlandsche zaken is met de uitvoering van dit besluit
belast. `
Q ,,Brussel, den 16den November 1830. I;
Q ‘ ,,De Leden van het centraal comité: II
(w. g.) GRAAF FELIX DE MERODE. Qi
I CH. Roeien.
A. GENDEBIEN." I
I' ,,Op bevel:
,,De Secretaris, _
I, ,,(w. g.) _]. VAN DER LINDEN."
I I ' . .
1) Te weten door PAUL HAMELxus, Histoire politique et lizftérairc du mou-
vement flamand, p. 61. .