HomePro Flandria servandaPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

¥ 6 HISTORISCHE INLEIDING
f ,,werden aangeslagen, met hamers aan stukken gebroken, in houten
jï ,,vaten gekuipt en naar Frankrijk gezonden. De gedwongen koers van
I ,,het waardeloos papieren geld (ussignats) en de stelselmatige afpersing
I ,,van alle waren, levensmiddelen, vee, meubel·s, stoffen, kunstschatten
( ,,en verdere roerende eigendommen, onder den naam van requislities, =
l ,,·brachten eene onbeschrijfelijke ellende teweeg, gevolgd door honger- (
,,snood en ziekten. Ondertusschen moesten onze wanhopige voorouders
, ,,eene officieele feestvreugde aan den dag leggen bij het planten der
_ ,,vrijheidsboomen en hunne Fransche driekleur uitsteken op den decwdi,
I ,,di-e den afgeschaften Zondag was komen vervangen, evenals de katho-
ij . ,,lieke kerken herschapen waren in tempels der Red-e; de kloosters en ._
ï ,,abdijen waren opgeheven en hunne goederen verkocht. Zoo brak c,
L ,,de ,,gesloten tijd" (1797/98) aan, die gekenmerkt werd door allerlei
,,hatelijke of kleingeestige vervolgingen te·gen de priesters, die in ’t ag
,,geheim de mis lazen en de sacramenten Hoedienden en die zich daardoor
§ ,,aan deportatie naar Cayenne blootstelden.
,,De ruw ingevoerde militaire loting (conscwlptie) deed den b-eker over-
I ,,loo»pen en den wanhopigen Boerenkrijg uitbreken (1798/1799), die na
¥ ,,heldhaftigen tegenstand in het bloed gesmoord werd. Geen tijdvak
5, ,,onzer geschiedenis, buiten de bloedige dvwingelandij van Alva, in de
5; ,,16de eeuw, kan met de laatste jaren der achttiende eeuw onder het
,,Fransche schrikbewind worden ver«geleken" 1). - gg
Q En prof. P. HAMELIUS, wiens getuigenis onverdacht mag heeten, daar
jg hij Vlaming noch Vlaamschgezinde is, heeft de gevolgen van het Fransch
j ·bewind aldu·s samengevat:
,,Men kan zich zonder moeite voorstellen wat er na twintig jaren
Q ‘ dergelijk bewind van de Vlaamsche volkstaal geworden moest. Door ze
uit de school te ·bannen, had de Regeering ze verlaagd tot een streek-
,I spraak, die, daar ze de versmelting van de volksmassa met het groote
(i Keizerrijk verhinderde, bestreden werd als een beletsel voor den vo·or­
uitgang en als een overblijfsel van een overwonn-en volk. Ze werd ver- gi
i smaad tegelijk als een teeken van onwetendheid en ondoeschaafdheid, ‘
zoodat het Vlaamsche Volk zich gescheiden zag in twee scherp onder-
scheiden kasten: een plebs zonder boeken, zonder dagbladen, zonder
ïï _ betrekkingen met de onderwezenen, en een persoonlijken -adeldom
Q; ontoegankelijk voor al wie zich niet jaren lang in een vreemden tongval
ll · . had geoefend. Deze aristocratie, ofschoon zij de platte volkstaal kende
en gebruikte voor de behoeften van het dagelijksch leven, was niet
bekwaam het Nederlandsch te lezen, nog minder het te schrijven en het
E correct te spreken. De {gunst der Regeering bespaarde voor haar het
Ei monopolie der wetenschap, der winstrijke baantjes en der eereposten. ?§
Machtiger dan de geestelijkheid in de middeleeuwen, aangezien zij de
1) P. FREDERICQ in: Vlaamsch België sedert 1830, lste deel (Gent, j. Vuyl-
steke, 1905), blz. 82/3. 5§
‘ ë
` Xi
lë "