HomePro Flandria servandaPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

_ r _ , .­. ,_1 _
5 . . · 1 ci
a l
I X
ä 4 HISTORISCHE INLEIDING i
hoe langer hoe meer van het eigenlijke volk, door hoe langer hoe minder
waarde te hechten aan diens taal, en liet zich weldra voorstaan op wat
5; zij noemde haar hoogere cultuur, welke zij beweerde aan haar Fransche
opvoeding te danken te hebben. Een stap verder nog, en zij wilde ook
voor het volk niet meer de ontwikkeling door zijn eigen taal (den nor-
S malen gang van zaken!) maar door middel van het Fransch. Zóó werd .~
kennis en gebruik van het Fransch langzamerhand voor de Vlamingen
j. uit de volksklasse de eenige weg om tot welstand en aanzien te komen,
en werd de verfranschte ho-ogere stand steeds aangevuld en versterkt
met Vlaamsche elementen, die hij opslorpte. Deze toestand duurt voort
li · tot op den huidigen dag, in de hand gewerkt door eene staatsinrichting, .
ïjï die geschoeid is o·p den leest van een eentalig land als Frankrijk, en »
l kwalijk past voor een staat, ·die door twee zoo zeer van elkand·er ve·r­
schillende volk-eren, als Vlamingen en Walen zijn, bewoond wordt. oi
Dat centraliseerend stelsel is Vlaanderen verschuldigd aan de Fran- F V
sche overheersching van 1794-­-1813: bij de inlijving der Zuidelijke
Nederlanden door de Fransche republiek, werd in de- Vlaamsche gewes-
ïi ten de Fransche taal aan elk bestuur, zoowel gemeentelijk als geweste- ‘
lijk, evenals aan het gerecht, met geweld opgelegd; staatsambten werden `
E bijna uitsluitend aan Franschen toevertrouwd. Openbare afkondigingen
X3 · en handelingen der plaatselijke besturen in beide talen was al wat oog-
` luikend gedoogd werd. Maar ook dat mocht niet blijven duren. Den
24sten prairial van het jaar XI (13 Juni 1803) verscheen een besluit, _
,1 waarbij werd voorgeschreven dat voortaan, na verloop van één jaar,
Pg alle openbare akten zonder onderscheid in het Fransch dienden gesteld .
f te worden; alleen bijwijze van kantteekening ·zou bij de minuut eene i
{ . vertaling in de landstaal mogen gevoegd worden, iudieu joartijeu dat
P iveuschteu. Onderhandsche akten mochten no­g in de volkstaal opge- g
maakt worden, op voorwaarde dat partijen er op eigen kosten een
ig Fransche, door een beëedigden vertaler voor juist en nauwkeurig ver- =;
jl klaarde vertaling lieten bijvoegen. Op een beztwaarschrift daartegen .
f? door de kamer van discipline der notarissen te Brussel ingediend, en
strekkende tot intrekking van dat besluit, dat onvereenigbaar scheen ‘
met art. 972 ·van den Code Napoléou, kwam ge·en ander antwoord in O 3
§ dan dit: dat de regeering de uitvoering van dat besluit uitdrukkelijk (
g voorgeschreven had, zoodat alle aanmerkingen overbodig waren; dat .
g· een testament in een andere taal dan het Fransch kan gedicteerd wor-" `
Ff den, maar dat de notaris gehouden is, het in het Fransch te stellen,
waarbij dan een vertaling kan worden gevoegd welke vertaling echter .
E niet dezelfde authenticiteit als de Fransch-e redactie hebben zou 1).
1) Dat merkwaardige antwoord, vervat in een brief van den minister van jus-
E titie, d.d. 4 thermidor an 12, aan den procureur-generaal van het hof van appèl
te Brussel, luidt in zijn geheel aldus: ,,Le gouvernement a expressément or-
donné, monsieur, que l’arrêté du 24 prairial an 11 serait exécuté; ainsi, toute
observation contraire est absolument superflue. Au surplus, la loi ne met aucun 1
.
y 1