HomePro Flandria servandaPagina 17

JPEG (Deze pagina), 973.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

‘ 1
Q`
HISTORISCHE INLEIDING
Tegenover de ggustkust van Engeland liggen, ingesloten door Frank-
rijk, Duitschland en de Noordzee, de Nederlanden, waarvan de noorde-
Cjl lijke helft in de moderne geschiedenis bekend is onder de benamingen
" van Republiek deo: Vereeurlgcle N eclerlcmcleu (tot het einde der 18de eeuw)
l en Koninkrijk Hollcmcl of deo: N8Cl`€7°lG,7lCl€7’l (19de eeuw) ; de zuidelijke
helft onder die van Spaahsche - later: Oosteurvljhselze - N erlerlcmcleu
(van de_ 16de tot de 18de eeuw), en sedert 1830: Koulh/c·2·ijh België.
­ De Nederlanden verheffen zich sedert de vroege middeleeuwen op
, een eigen beschaving, die zich uit in taal, letteren en kunst,·en duidelijk
, en scherp onderscheiden is van die- van al hun naburen. Hun taal, die
sedert het midden der 12de eeuw aan hun dichters en wijsgeeren, god-
I en rechtsgeleerden, evenals aan de beoefenaars der andere wetenschap-
. pen, tot voertuig hunner gedachten en overpeinzingen heeft gediend,
[ heet beurtelings Vlaamsch, Hollandsch of Nederlandsch: drie verschil-
lende benamingen voor dezelfde spraak. De beide Van Eycks, Rubens
en Rembrandt ·zijn de ·schitterendste vertegenwoordigers hunner schil-
E derkunst; hunne bouwkunst, beeldhouwkunst en muziek vertoonen even-
; zeer een nationaal karakter. Evenals lang vóór de politieke éénwording
, van Italië, de Italiaansche volksaard, ondanks de verscheidenheid zijner
dicht- en schilderscholen, in kunst en letteren tot uitdrukking gekomen
Y was, draagt de Nederlandsche ·beschaving een onmiskenbaar eigen
l_, stempel, onafhankelijk van de politieke lotswisselingen der verschillende
gewesten.
l Nadat de Amerikaansche dichter LONGFELLOW in zijn Belfry 0 f Bruges
in een aangrijpend dichterlijk visioen Vlaanderens roem had ten toon
1 g-espreid en verheerlijkt, betoogde de Amerikaansche geschiedschrijver
MOTLEY in zijn Rise of the Dutch Republic en zijn History of the zmiterl
ll Netherlcmcls, de groote waarde hunner staatkundige geschiedenis voor
l de wereldhistorie, en verkondigde de Amerikaansche philoloog VAN
di NOPPEN Nederlands dichterroem met zijn vertaling van VONDELS Lucifer.
, >l< >l< >l=
; Eene eigenaardigheid waarop het noodig is te letten tot recht verstand
x der cultureele aangelegenheden in deze streken, is deze: dat in het
§ zuiden de taalgrens met de politieke grens niet samenvalt, en ’t nooit
Q gedaan heeft. Zoo komt het dat België (zie de schetskaart) bestaat uit
l