HomePro Flandria servandaPagina 122

JPEG (Deze pagina), 931.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

,_ A »«-= 1 wel _ E
..11 a
1 li;-·ï ‘ ·
W #2 21 c
+1 «
106 AANHANGSEL
Weze met die onzinnige regeeringsmeth-ode, door bekro·mpenhe­id, hals- _
starrig aan twee volksstammen opgedrongen; e·n waarbij e·lk van beide
zijn lot toevertrouwd ziet aan een beheer, dat zijne behoeften en ver-
gl ïë schieten ·onvolledig kent en beide te dwingen` zoekt in ’t gareel eener
tergende en schadelijke eenvo-rmigheid". 1)
l E J I
rl > Q, 1
E ïá. i 2-
W 1; 1‘
1; C l: ` 1. Het Vlaamsche Front is een zuiver Vlaamsche partij, gesticht buiten
Tl ï alle bestaande politieke groepen.
‘ 2. Het Vlaamse/ze Front heeft tot doel een betere ordening van het
Belgische Staatsleven, op den grondslag van Zelfbestaur voor Vla-
ë mingen en Walen. . j
§ 3. De gedachte der Zelfstandigheid moet tot uiting komen _·op ’t ge-
bied van: ·
j ij Wetge’uin·g: Vlaamsche aangelegenhe·den beredderd door -de Vla-
A, ­ mingen alleen.
Bestuur: In Vlaamsche aangelegenheden uitvoerende macht toe-
vertrouwd aan ministers en beambten, die rechtstreeks en uitsluia
tend afhangen van den Vlaamschen Volk·swil. i
’ 5- . Omterwijs: Een Vlaamsch, nationaal onderwijs, in de moedertaal
; van laag tot hoog. ‘
FT; gl. Onmiddellijke vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent. _
-' Rechtsmac/zt: Volledige vervlaamsching van het Gerecht in
lr . Vlaanderen. .
in Leger: Vlaamsche en Waalsche regim-enten, met gewestelijke in-
Tlïö fl deeling 1) ·
. ,; ·
SW 12 "m~>~_f`_;____ .; "'__ `
{Q; 9 1) Bij K. DE SCHAEPDRIJVER en _]. CHARPENTIER, Ontwikkelirzgsgang der Vlaam-
5 li l sche Frorztbewegirzg. ljzerreeks I (Brussel, 1918), blz. 40 vlgg.
. F 2) Overgenomen uit het blad Ons Vaderland.
I al 1: ‘ ' V
ln
Dl; Q; 1
. 21
1
, ml `
ë; Q ‘ ‘
A; l zr