HomePro Flandria servandaPagina 121

JPEG (Deze pagina), 1.21 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

AANHANGSEL 105
ion sur
II. Program oom de Vlaamisclze Frontpaatij
is van _ _ _
,,Wij zijn nu gekomen op het oogenblik, dat voldoende kennis -van de
lgzieke gedaohtenstroomingen in het leger een formuleeren mogelijk maakt van
mingen het programma der Vlamingen, die strijden voor het l1e1l van Vlaa11-
zijn en deren onder het vaandel van de Belgische Unie·.
n.; ,,De basis van heel het stelsel is ook die waarop feitelijk het leven van
en net den Belgischen Staat berust: aan een tweeledigheid in de samenstelling
enbene dient ook een tweeledigheid in de instellingen te beantwoorden. Recht-
streeks indruischend daartegen is de tot nog toe officieel doorgevoerde
[el- be_ praktijk waarin angstvallig ’t erkennen van elk onderscheid tusschen
Eêhgêlê ~ de Staatsburgers in België vermeden wordt. In plaats van ’t bestaan
van Walen en Vlamingen aan te nemen, wordt geregeerd alsof er in
, ejenn ‘ België een overgroote meerderheid bestond van voornamere elementen,
E beter die Fransch spreken en een minderwaardig element, dat geen Fransch
gende, verstaat e-n waarvoor dan ook, bij praktische aangelegenheden de extra-
uitgave van vertalingsdienst wordt besteed. Aan den grond van deze
gd dier handelwijze ligt de· miskenning van het staatsburgerlijk recht van een
gedeelte der bevolking: een streven om door d­e macht van de instellin-
eenig_ gen in het gezag den aard der Vlamingen te versmoren; het verkeerde
iggwêns begrip, dat eenheid in België dient verkregen door vereffening en ver-
, eenS_ smelting ten verderve van onze germaansche natuur.
gm te ,,De Vlaamsche beweging, zooals zij gevoerd wordt op het front, heeft ”
een kamp tot het uiterste· aangebonden tegen deze opvatting. Het
3 Volk unitair stelsel ·hee-ft gedurende 87 jaren proeftijd Vlaanderen niets op-
geleverd tenzij schande en ellende. Wij kunnen er niet langer de kansen
benen van ons volk aan toevertrouwen.
fghêide ,,In de plaats- ·er van wenschen wij het federatief beginsel te zien ge-
-, Van: huldigd en onverwijld toegepast. Tusschen beide standpunten kunnen
. wij geen middenterrein aannemen, geen ongelukkig vergelijk, dat de
Qgkgn ·0vergangsperi·ode- onnoodig verlengen zou en verscheiden­e geslachten
,ggen’ van Vlaandere·n tot pijnlijke onmacht doemen.
nzïen B ,,Zelfbestuur: daarop komt ·heel de gedachtengang neer. Zelfbestuur,
gheid niet als een eindelijke uitkomst van broksgewijze vervlaamsching, maar
als uitgangspunt van het nieuwe leven, dat den Belgischen staat moet
sterker en hechter maken. De Vlamingen uit het leger kunnen zich geen ,4
nmen , zelfstandige beschaving indenken, die niet zou rijz-en als de natuurlijke `
[houd ‘ ·opbloei van heel ’t complex van instellingen, die ’t openbaar leven van
nikte een volk beheerschen. Zij leggen, aan den grond van l1un strijd, deze
I opl=oss=ing, omdat zij de radikaalste en de natuurlijkste is. In het naast-
- mekaar l·even van de twee bestanddeelen, het Vlaamsche en het Waal-
W, I@ sche, elk volgens zijn aard en aanleg, elk in de onbelemmerde ontplooiing
van eigen kultuur, ligt de toekomst van ons land besloten. Dat het uit `
l