HomePro Flandria servandaPagina 120

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

n A, V te je ,«, ~ _ j
·¢i‘l‘ »
·
·; H t;
.: 2 1 .
1 104 AANHANGSEL
’¥ 3 @1; .................................. . ....................................................,..........,.....Y..................................................................­....­.....·... _
¢ 1 · äëf
s’abstient bien que d’accord quant au fond sur le voeu, mais non sur
ïïg; certains termes employés. 1)
(Verta,lvJng)
De gemeenteraad van Marcinelle:
f Q1§? Constateerende de stelselmatige vijandigheid die de drijfveer is van
;< gx? alle handelingen der centrale macht tegenover het Walenland; ·
*· Constateerende, dat de regeering er zich op toelegt door plaagzieke
_g jg · belemmeringen de vrije ontwikkeling van de onderwijsinrichtingen
lj- g van Henegouwen te dwarsboomen, welke inrichtingen -onze trots zijn en
y 3 ' de economische toekomst onzer waardevolle provincie vrijwaren ·;
liïj Constateerende- de noodlottige en heillooze uitwerkselen van het
Vl gl flamingantisme, dat streeft naar het monopoliseeren der openbare
g ambten ten voordeele der vlaamschsprekende inwoners;
tlfï T Aanmerkende het schaamtelooze nepotisme dat ten gunste der be-
schermelingen van de clericale partij heerscht, met schier algeheele '
E 1 uitsluiting van de volgers de-r twee andere partijen; _ _
i ij? Overwegende, dat ·het ontwerp van Schoolwet voornamelijk de cleri-
jl? il cale verovering van het Walenland beoogt, hetwelk men, om er te beter
.] V ï over te kunnen heerschen, tot het lage geestelijk peil van het onwetende,
1 Q ', dweepzieke en noodlijdende Vlaanderen zou willen verlagen;
Dat dit ontwerp ongrondwettelijk is en de gewetensvrijheid der
J; l staatsburgers aanrandt ;
ïgêgi Dat de aard van deze verschillen-de voornemens diepgaande oneenig­
,‘,` 1 heid onder de Belgen moet verwekken; dat zij een misdaad zijn jegens
lf het vaderland, doordat zij de nationale eenheid en de broed-erlijke eens-
[mj gezindheid, die onder staatsburgers van een zelfde land behoort te
X:. heerschen, ernstig in gevaar brengen;
fl. Dat zij de dierbaarste en innigste gevoelens van het Waalsche volk
_ , ten diepste krenken;
- , Dat het beste middel om de nationale eendracht. en den openbaren
T vrede te handhaven is het to·ekennen eener zeer ruime zelfstandigheid
EV t e aan beide deelen des rijks door ze, ten aanzien van ·het bestuur, van
3.j " elkander onafhankelijk te maken; . ‘
jl F. Spreekt den wensch uit, dat de Vorst zijn Regeering moge verzoeken
eene wet in studie te nemen en aan het Parlement voor te leggen, _
gi; waarbij aan de Vlaamsche en de Waalsche deelen des rijks ten aanzien
van bestuur en binnenlandsche politiek de volledigste zelfstandigheid
‘ je g , wordt verleend,
"; lQ ; En gaat over tot de orde van den dag.
E i Deze wensch werd den 18den November 1913 met eenparige stemmen 3
Cijg uitgebracht. De heer Leclercq onthoudt zich ofschoon met den inhoud
ï van den wensch instemmende, doch niet met sommige der gebruikte
j bewoordingen. `
` _ P) Uit La Défense Wallonne, Bulletin mensuel de l’Assemblée wallonne, le
§ année, No. Q, Novembre 1913.
2 5 1
lil E. 2 ` `
êä l _ ·
ii is 1
liï , -. » * j
(Q, __§j§g,;;,;,gg,,,,,,,M_,,,,M_r,c,..,,.-,,l,,...inn1--”Y T ` [ · c " l i ‘ A " H