HomePro Flandria servandaPagina 118

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

W I T J te - . V·V·«ï.. q g
fil ; L " 1 L 1 1

102 ZELFSTANDIGHEID ‘
Quale i Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia,
Temendo il fiotto che ver lor s’avventa,
F;) ä F anno lo scïhermo, perchè il mar si fuggia, 1)
l ij Niet in afzondering zal Vlaanderen zijn kracht zoeken: het zal stre-
‘j {,*3 ven naar de veelzijdigste ontwikkeling, en aan alles wat menschelijk
iw igj gi is, wil het zich verwant gevoelen. Zooals het reeds in de mid­deleeuwen
een ontvankelijke bodem bleek voor de Noordfransche. beschaving en
: 1.,1 -ï voor den economischen bloei der Hanze, wil het ook in de toekomst
` mit alle geästeäijjfke goledereïi zijn voordeel doen: het zegt de gemeen-
, sc ap me ~ e al ijnsc te cu tuur niet op.
{Q Reeds in 1911 verklaarde een van Vlaanderens woordvoerders: ,,Het H
f i ‘ Vlaamsche Volk wenscht niet alleen en uitsluitend aan zijn eigen ontwik-
ii i jg; keling te arbeiden ; het is eerzuchtig genoeg, om ook tot de ontwikkeling
I ii van de a·lgemeene gemeenschap zijn aandeel te willen bijbrengen. Indien
ieder onzer e·r een plicht in ziet en er een eerin stelt, zijn werkkracht
E en zijn werklust ten dienste te stellen van onze -engere gemeenschap,
i V! van ons Volk, zoo is het niet alleen om ·dat Volk zijn plaats onder de zon
1* j te helpen veroveren, maar ook opdat ons Volk als geheel zijn plicht doe
en zijn eer kave1e" 2).
1 _ Vlaanderens karakter is Nederlandsch: blo·ed- en geestverwantschap
L? · « ä met alles wat Nederlandsch is, spreekt, ten slotte, het luidst en het on-
;; weerstaanbaarst tot hem: alles, ook stoffelijke welvaart, wil het daar-
* voor offeren; daartoe acht het zich verplicht tegenover de andere vol-
keren van Nederlandschen stam: Holland, Zuid-Afrika! Voor Vlaande-
1,3 ïï i ren beteekende de vereeniging van all·e Nederlandsche gewesten in 1815
1ïï‘ï een volkomen stoffelijke en geestelijke herleving, die door de omwen- r
Q; iieling Van1183O, K cäoor DE LAVELGEYE ,,la grandederre-1är", àloorb F.
5 5 , AURENT ,, a gran e uper1e" genoem , - weer wer ges rem . en
Ill: koste van onnoemelijke moeite-, arbeid en volharding is het den Vlamin-
ï;~1 gen gelukt, de geestelijke en cultureele banden met hunne Noorder-
ïëi broeders weer aan te knoopen, zich te baden in, te sterken aan dezer
; schitterende, glo­rierijke beschaving. Het zou zelfmoord zijn, daarvan
ij weer af te zien; daarom zullen zij de offers, die wellicht nog zullen
=: worden geviorderd, brengen in het vertrouwen op de toekomst, welke
is weggelegd voor hen, die, in hou ende trou, de leus kwncllkavren: Een- ‘
ä 1.; dracht maakt macht!
`I ,
F u 1;
‘ LEVE HET ZELFSTANDIG VLAANDEREN !_ 1
s { ·
1) Inferno, Canto XV, vss. 4-6: Zooals de Vlamingen tusschen Cadzant en
§ Brugge, beducht voor de golven, die op hen aanstormen, een borstweer bouwen,
opdat de zee zou achteruit deinzen.
1 i - 2) WILLEM DE VR-EESE in zijn redevoering De Roeping der Koninklijke Vlaam-
K sche Academie, in Verslagen en Mededeelingen dezer instelling, 1911, blz. 651.
E .

1
ç .