HomePro Flandria servandaPagina 117

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

la
ZELFSTANDIGHEID , 101
lllgêh: Nu er, sedert Noord en Zuid vo·or de tweede maal uiteengingen, wel- j
België dra een eeuw v­erloopen is, en beide door onzen zegsman rampspoedig
ngI·€S_ geheeten gebeurtenissen in de geschiedenis ver genoeg terugwijken om
bodem met dezelfde objectiviteit te worden beschouwd, rust op d·e tegenwoor-
,.1 del- dige geslachten de vaderlandsche plicht, de nadeelige gevolgen der be-
lgibbeh treurde scheiding te ve·rzachten, en een toekomst voor te bereiden,
pgaan waarin gemeenschap van belangen, met wederzijdsohe waardeering en
kg GH erkenning van zelfbeschikkingsrecht, vrij aan het woord kan komen.
kende In hoever de Walen -­ want ook voor hen gelden de aangehaalde woor-
gnvêêj l d-en van GOBLET D’ALVIELLA - zich hiervan zulle·n doordrongen gevoe-
,jHm.m j len, zal afhangen van de stroomingen, geestelijke en economische, waar-
gm, té aan ze zullen meenen zich te moeten toevertrouwen. Wat Vlaanderen
m g­€_ betreft, het zal, eenmaal in het genot zijner zelfstandigheid, èn tegen-
·over het Waalsche Zuiden èn tegenover het gee·st­ en taalverwante Noor-
en op den zich zijn roeping bewust worden: daarvoor staat zijn verleden
= Vla- borg. Geene natie, ook niet d·e machtigste, geen volksdeel zeker zal in
felijk de aanbrekende aera nog in afzondering kracht kunnen zoeken. Ieder
1d als zal zich hebben te beschouwen als een verbindingsschakel tusschen
aven andere, op gevaar af van uit de keten, die het mensohdom samensnoert,
mjmï uit te vallen en te worden vertrapt. Maar geen onzelfstandig ,,trait
jders d’union" zou Vlaanderen willen zijn; het wil verbin·dingsschakel zijn
en in juist doo·r het gedegen metaal, .het eigen gehalte van zijn wezen, dat
onmiskenbaar Nederlan·dsch is.
Evan Het verle·den is bo­rg: Vlaanderens naam is een schild en een vlag.
1, De ,,What‘ ’S in a name?" vraagt SHAKESPEARE. ,,lVIen vraagt geen naam,
[ van vereeuwigd door heel de aard", zingt LEDEGANCK, doelende op Romans.
spil, Waar België en Nederland in verre streken tot een vaag aardrijkskundig
' begrip vervloeien, hebben Vlaanderen en Holland, Brugge, Gent, Ant-
_ werpen ·en Amsterdam een helderen klank, alleen geëvenaard door
mgt namen als Griekenlan·d, Italië, Athene, Byzantium, Rome, Venetië,
kan Parijs, Keulen, door de cultuurhistorie vereenzelvigd metusommige be-
Zjjn grippen, die voor altijd in de schatkamer der menschheid opgenom·en ~
zijn:
-880 Ma, se Doagio, Lilla, Quanto e Bruggia
16 dé Potesser, tosto ne saria vendetta, 1)
th in _
legt DANTE de schim van HJJGO CAPET in den mond, om de verwachtin-
$2; gen uit te spreken,ndie hij van het politiek vermogen der Vlamingen g
Vier- koesterde, zooals hij hun technische bekwaamheid en ondernemings-
3) geest hulde bracht: ­ .
ivoir , i
y au 1) Purgatorio, Canto XX, vss. 46-47 (ed. Gnöissiz) : Maar, indien- Dowaai, Rijsel,
;_ j_` Gent en Brugge konden, spoedig kwam de wraak.
Pro Flandria Servanda 3
. l
‘ l
‘ I