HomePro Flandria servandaPagina 116

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

M . ..,q. ~&;;,;!4 A r­ _ _ __
¥ïï ’§? f1. »
5 11
100 ZELFSTANDIGHEID __<_
$_ , Want Vlaanderen staat met zijn eisch om zelfstandigheid niet alleen: 1 d
{J1 jij. het is blijkbaar, dat ook het Walenland van den eenheidsstaat België
niet langer gediend is. Het zaad, vóór den oorlog op Waalsche congres- g
1% sen en vergaderingen kwistig uitgestrooid, heeft een vruchtbaren bodem E
gj; gevonden en is onder den oorlog welig opgeschoten! Het getal der t_
ëïëj Walen, die van de scheidingsgedaohte uit logisch e-n consequent hebben ‘
;ï gi weten te redeneeren, die opkomen, niet voor aansluiting bij en opgaan V
1 in Frankrijk, maar voor het zelfstandig ontwikkelen van ’t rijke en ï
jgji diepe eigen Waalsche leven, dat getal is sedert 1914 met ongeke·nde , d
it, snelheid aangegroeid. Met evenveel talent als overtuiging, met evenveel l l1_
` W _ J volharding als welsprekendheid hebben de Wallonisanten zoowel binnen 1
g ‘ ‘ ‘ als buiten België - L’Op~2Tnilon Wallonne te Parijs, Le Penple Wallon te ` tï
li; 5 Luik ~ al die jaren voor zelfbestuur van ’t Walenland geijverd en ge-
_ 1 streden, en zetten thans dien strijd onverpoosd voort. {
-‘ g Evenals de Vlamingen voor een vrij Vlaanderen, komen de Walen op
voor een vrij Walenland in een onafhankelijk België. Evenals de Vla- (
i mingen ontkennen ook de Walen, dat de scheiding van België verderfelijk r
W; zou wezen; ook zij eischen de onafhankelijkheid van hun vaderla·nd als
V " een reoht, en zien er een waarborg in tot ontwikkeling van al hun gaven, ‘
.‘ I tot verwezenlijking van al hun aspiratiën. Gelukkiger dan de Vlamin­ 1
lïwjl 1 gen echter, worden ze daarbij nauwelijks verontrust; de bestrijders J
der Vlaamsche eischen schijnen ni-et te weten, dat -dezelfde eischen in ;
lil = l ’t Walenland worden gesteld.
Alles wat thans gebeurt, bewijst, dat de strijd voor d-e scheiding van
vga 1.; J Vlaanderen en Walenland ook z-onder den oorlog zou gekomen zijn. De j
[1 1, oorlog heeft hem alleen verhaast en verscherpt. En van het sussen van .
dien stïlij d kandgeenü sprake meer zijn: de Vlaamsche kwestie is· de spil, ­
. , waara es om raai. _
{if ‘_‘ W Zonder reoht komt voor België de binnenlandsch-e vrede nimmer. V
., Alleen de zelfstandigheid de-r beide volkeren, die België bewonen, met 1
II; ~ . vrijwaring en behartiging van hun gemeenschappelijke belangen, kan ‘
'i 5 het land voor volkomen ondergang behoeden. Dát moet het doelwit zijn 1
çë ;f ‘ van een wijze, vooruitziende politiek. 1
"j‘ E >l< >l< >l=
bij ,,De Belgen" schreef een gezaghebbend.Belgisch staatsman in 1880, V
,,hebben een dubbele ramp in hunne geschiedenis: vooreerst, in de 16de
eeuw, de Hollanders niet te hebben kunnen volgen, vervolgens, zich in
l de 19de eeuw van hen te hebben moeten scheiden". 1)
scheiding voor de nationale eenheid verderfelijk zou zijn, aangezien zij maar
· §‘ een vorm is van de federale regeering, door geheel Amerika en door de drie-vier-
j den van Europa aangenomen". (L’Opirziorz Wczllomze,:n°. 85, l~15 Dec. 1918).
l) ,,Les Belges ont deux malheurs dans leur histoire: l’un, c’est de n’avoir
l pu suivre les Hollamiais au XVIB siècle; l’autre, c’est d’avoir dü les quitter au
, XIX€", Gosrnr D’ALvx1aLLA in 1830-1880, Cirzquamfe ans de liberté, t. 1, p. 1. j
· 4 1 .
li .
l Y
zt T _
E] ·l‘x‘ .
l