HomePro Flandria servandaPagina 115

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

vi
. ZELFSTANDIGHEID 99
Choon ,,besluit-wetten", veroordeeld tot tuchthuisstraf, ja tot de doodstraf toe!
Hiver- Geen wonder, dat onder dergelijke stelselmatige vervolgingzucht, die
ït d·en alle begrip va·n rechtvaardigheid in ’t aangezicht slaat, ·haat en verbit-
Y) per s tering toenemen, Vlamingen ·en Walen tegen elkander, en zelfs tegen
ler in ` hun eigen rasgenooten worden opgehitst! Het rechten der krijgsraden i
_ i over beschuldigden in verband met bezettingstoestanden wordt zelfs
itsge- d·oo-r tegenstanders der Vlaamsche Beweging streng afgekeurd als on-
euven wettelijk en verwarring stichtend in de openbare rechtspraak, en de
komt, terugkeer tot ·de normale rechtspleging geëischt.
Soir, De behartiging van het geestelijk en zedelijk welzijn der Belgische
lande en inzonderheid der Vlaamsche soldaten in het bezette Duitsche gebied
laat alles te wenschen over en staat ver achter bij hetgeen in andere
1 van legers gedaan wordt. Trouwens, op de herhaalde klachten, dat de Bel-
maar gische bezetten­de· macht er het Nederlandsch geheel miskent, wordt
ervan ` geen acht geslagen, evenmin als op alle andere, de taaltoestanden in
het leger betreffende. Schennis van grafmonumenten vo·or Vlaamsche
>rden sol·daten geschiedt moedwillig en blijft ongestraft, terwijl alle Vlaam- ­
avan sche actie met de gewelddadigste middelen wordt onderdrukt, en
nsch meetings, waarop erkende Vlaamschgezinden het woord zouden voeren,
gäçll verb·o»d·e·n worden.
zlgië, De regeering, die, bij de ingestelde vervolgingen, geen ander stand-
chen punt voor loyaal en wettig erkennen wil dan het hare, moet zelve toe-
zijne geven, dat het mandaat van de thans zetelende wetgevende Kamers,
5 be- ‘ waaraan zij toch hare macht heet te ontleenen, sedert lang verstreken
` is, zoodat hieruit volgt, dat de door haar uitgevaardigde en in toepas-
h de s­ing gebrachte wetten e·n besluiten allen grondwettelijken steun missen.
aart De politieke partijen der oppositie beschouwen dan ook de Regeering
lede, niet langer als de uitdrukking van den volkswil, en de katholieke partij
w te ontkent, bij monde van een harer gezaghebbendste organen Le Bien
lOg” Public, dat ze door een Godsvrede gebonden is ‘)., Alles negatief! Stil-
1/[gl"- stand in alles! behalve in datgene, waardoor land en volk het minst zijn 1
isch v gediend: verdachtmaking, laster, broo­dro·o·f, vo­gelvrijverklaring, onder-
ztre- _ drukking van het vrije woord.
be- i En daartusschen, de niet aflatende Walen, die op hunne beurt zelf-
iaar bestuur eischen, maar wier stem, evenals die der Vlamingen, gelijkt op
lens die eens roependen in de woestijn: ,,Nous estimons également, que l’in­
aer- stauration d’une université flamande conduit logiquement à la sépara-
11Jk tion administrative. Mais nous contestons que cette séparation soit
lere s néfaste à l’unité nationale, attendu qu’elle représente seulement la
am forme fédérale de go­uvernement, adoptée par l’Amérique entière et les E
Zàïl- trois quarts de l’Europe". 2)
ä N, . ....4... .. .-. -....___.._.....-.__.,......ii__.,..... , ,
van ‘) Verg. het artikel ,,L’Union Sacrée" in ,,La Flandre libérale", 1919, no. 79,
'?€t 20 Maart. ,
IH- 2) ,,Ook wij zijn van oordeel, dat het oprichten van een Vlaamsche Hoogeschool
äde logischerwijze tot de bestuurlijke scheiding leidt. Maar wij betwisten, dat deze · `
i
‘l