HomePro Flandria servandaPagina 114

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

I , q_. . _Aqï_ . A» A= » E ol
`s ïjx l ‘
* (
Ya 98 ZELFSTANDIGHEID ·
1. § (La Gazette) ; en dienovereenkomstig blijft alles bij het oude, ofschoon ,l
meer dan tweehonderd studenten der tegenwoordige Gentsche Univer-
siteit (voor wier deuren de vierhonderd Vlaamsche studenten uit d-en E
g g *Qt * bezettingstijd met een verontwaardigd gebaar worden afgewezen!) per _ t
telegram bij den Koning hebben aangedrongen op de aflossing der in Y
il l de troonrede vervatte belofte! l <
g t Intusschen worden Nederlandsche opschriften op de Universiteitsge- (
~, ;ïl ' bouwen overschilderd en door Fransche vervangen, en grijpen te Leuven l
en elders betoogingen plaats, waarbij het tot geweldenarijen komt, 1
welkome gelegenheid voor bladen als Nation belge, Metropole en Soir,
{ä om de Vlaamschgezinde pers, en de Vlaamsche voormannen in den lande {
ij f? voor het gebeurde aansprakelijk te stellen. ;
fgjj iz Dag aan dag worden, op den scherpsten toon, de bittere noorden van -
i het geheele Vlaamsche volk blootgelegd in de Vlaamsche pers, maar _ ­
ï uit niets blijkt, dat de- Regeering of de franschgezinde pers hie·rvan ;
gl ii { eenige ·notitie neemt. ‘ `
Ten behoeve van het ministerie van financiën zal personeel worden
...' i aangeworven; de eischen van benoembaarheid omvatten de kennis van
5,ï _ .·‘ j het Fransch, niet van ’t Nederlandsch. Mededingers, die voor ’t Fransch
ii fr geslaagd zijn, zullen, desverkiezend, ook` bewijs kunnen ·afleggen
, 5, ( 1; van hun bekendheid met het Nederlandsch. Middelerwijl zendt België,
ij op het voetspoor der groote mogendheden, aan den nieuwen Poolschen
jij ; 2 Staat een-er door de pers als ,,gracieuse" betitelde nota, waarin het zijne
Y voldoening er over uitspreekt, dat Polen thans ov-er zijn eigen lot be- "
{ schikt. Vlaanderen kan wachten! `
tl ‘­ ,,De Vlaamsche kinderen werden vóór den oorlog verknoeid", kan de
. ; ‘ Regeering lezen in de Vlaamsche bladen (Het Laatste Nieuws, 24 Maart
` 1919). De Regeering besteedt hare krachten om het regime, waarmed-e,
:,­ · ‘ tegen de wetten in, zulke fraaie uitwerking verkregen was, opnieuw te
ii` herstellen. ,,De Vlaamsche kinderen worden verknoeid na den oo·rlo·g"
ei ', luidt het onomwonden in .hetzelfde blad. De bisschop van Luik, Mgr.
. , = RUTTEN, acht Vlaamschgezindheid plicht, keurt het Katholiek Vlaamsch ‘
1 Verbond goed, en vraagt zich af ,,of degenen, die in de Vlaamsche s·tre­ _
_ Q ken het Vlaamsch onderdrukken en de volksbelangen aldus stellig be- (
gl nadeelen, ook niet aa·n verraad tegen het volk plichtig worden", maar
de Regeering beijvert zich om de pogingen, door Vlamingen tijdens
Q, den oorlog ten behoeve van hun volk in ’t werk gesteld, te brandmer-
,5 ken als ,,landverraad", en al wie er aan heeft medegedaan, gerechtelijk
k ‘ l te vervolgen. Aldus worden burgers, die tijdens d-en oorlog geen-e andere
daden hebben gepleegd dan_die, naar hun eerlijk inzicht en. geweten, in
fi overeenstemming zijn met de internationale wetten en met de begin-
`FZ ~ selen welke ten grondslag liggen aan het program van President WILSON, ·
bij honderden in de gevangenissen opgesloten, van hun middelen van
al bestaan beroofd, zonder een zweem van bewijs van boosaardig opzet
i i beschuldigd, en, ten einde ze bij het volk gehaat te maken en hun in-
; vloed te knakken, onder het inroepen van opzettelijk uitgevaardigde
l
E : l,
l )

ll ) -· ··· .·.. gna ..;.;.,;;.-;:*..2 "‘“"s‘“"“"‘*”"“'"` L (