HomePro Flandria servandaPagina 112

JPEG (Deze pagina), 1.28 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

r . . , r .19
r ., . ».. · · =¥ , t j .. .
T · 96 ZELFSTANDIGHEID
maal, gelukkig! niet zoo gemakkelijk uit te moorden, ­ het vader- 2
;_? landsche stof voor goed, zij het dan ook met beklemd hart, van hunne T
vf gi voeten zoude·n schudden. ‘
‘,, j Tot onherstelbare schade van het verblinde volk, in welks midden het J
ii leven ·hun niet meer dragelijk zou zijn, zou hunne geestelijke en licha- "
ë j melijke werkkracht aan andere volken ten goede komen. Tusschen J
g i g? ]. Noord- en Zuid-Nederland zou ditmaal een blijvende vervreemding ont- ’
ri staan, tot beider eeuwigdurende verzwakking. Dan zou de triomfkreet ‘
[ der verfransching weerklinken over den verdorden akker, over het tot E
‘ ¥ eene onvruchtbare woestijn geworden land van den REINAERT, van ~
ij MAERLANT, RUUsBRoEo, MARNIX, CoNso1ENcE en GEZELLE.
, Zou! - want zóóver mag, zóóver zal het niet komen. Vooreerst, omdat '
fi , U ; het vertro·uwen der Vlamingen in den verheven en onkreuk-baren recht-
ï.§ · Q L`, vaardigheidszin van President WILSON onwankelbaar vast staat; om-
§· dat zij weigeren te geloov-en, dat deze, als hij maar behoorlijk ingelicht
gg ·, ïg, wordt, niet al het gewicht van zijn invloed `ten gunste van Vlaanderen
in de weegschaal zal leggen. Als de- eerste burger der Vereenigde Sta-
E { { ten Brussel met zijn bezoek zal vereeren, dan zal het al Fransch zijn
wi wat de klok slaat; van de taal der Vlamingen zal daarbij geen oogen-
ji . ç blik sprake zijn, daar van officieele Belgische zijde geen andere inlich-
gg, T j tingen verwacht kunnen worden dan de-zulke, die de centraliseerende P
Qgf ’ ieï r eenheidspolitiek rechtvaardigen ten nadeele van Home­Rule voor Vlaan­ _
,1 deren en Walenland. Maar niets van dat alles zal het feit kunnen doen
jl? ë vergeten, en nog mind-er te niet d-oen, dat van Engelsche en Fransche . _
ï¥`i{‘ §, zijde over de taalt­oestanden in het Belgische leger een enkwest werd
i j ingesteld, waarbij den onderzoekers maar al te zeer bleek - in strijd
gl gi g met de beweringen der Belgische legerautoriteit-en -, dat in dat leger *
1 · l wel degelijk een taalkwestie bestaat, een taalkwestie zoo wezenlijk en 1
_gi4 l, zoo ernstig, dat ze, bij voortdurende verwaarloozing en ontkenning, 0-p
Q ‘ geest en gemoed van de Vlaamsche soldaten (dus van bijna het gansche 5 i
“gQ , frontleger I) onvermijdelijk moest inwerken, en de gevechtswaarde van p j
· dat leger werkelijk in gevaar brengen. De uitslag van dit onderz·oek kan
;§·[ F aan President WILSON niet onbekend zijn noch blijven.
Vervolgens: omdat er in het Vlaamsche volk nog krachten schuilen,
Aèf die een belofte en een waarborg inhouden voor de toekomst. Al zouden
gil _ " enkelen, door zorg voor stoffelijke belangen gedreven, het Vlaamsch
lg , ideaal afvallig worden, de onverbreekbare eensgezindheid, die de
franschgezinden van alle geur en kleur ten allen tijde, maar vooral
i f Eg l sedert den 4den Augustus 1914 en thans meer dan ooit, ten toon sprei·den,
té zal den Vlamingen tot een heilzame les, tot een navolgenswaardig voor-
Vê ç i beeld strekken. Zij mogen gedurende ·d·en oorlog onder elkander ver-
{ deeld zijn geweest over de te volge·n gedragslijn; de kloof tusschen _ -»
p` actieven en passieven moge d·en buitenstaanden of tegenstanders nog zoo ··
diep hebben toegeschenen; versterkt en gerugsteund door hunne IJzer-
i g j jongens, zullen allencde handen ineenslaan, en zich vast besloten to­onen,
' eens en voor altijd eigen geest en goed te redden. Lankmoedig en duld-

äzi V
et:
. ~. · ‘ ` Q .‘ te