HomePro Flandria servandaPagina 111

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

_ i V
ZELFSTANDIGHEID 95 -
onder- mate omvang en bevolking der stad aangroeien, haar verkeer met het ‘ ·
aeft ook geheele Vlaamsche land tot in ’t oneindige zich uitbreidt, elke afstand _
N ZWIJ- zijne beteekenis verliest.
, SILVio De toonaangevende burgerij zou de volkstaal geheel°‘en al verlee·ren,
"l"m» ’dï€ geheel en al vervreemden van het volk, waaruit ze zich eigenlijk dient °
foêgäïl? te vernieuwen. Geheel Vlaamsch-België zou van lieverlede het lot on-
1 Stïlld dergaan van Fransch-Vlaanderen, welks Vlaamsche bevolking -­ ,,Cl€
'äP€H€11 verwilderde Vlamingen", z­ooals Prof, PAUL FREDERICQ ze noemt ‘) , haar
VOQX de eigen taal nauwelijks nog genoeg kent om een Vlaamsch sermoen of een
erlijkst Vlaamsch blauwboekje als Tisjes Tasje te verstaan, maar, in weerwil
van meer dan twee eeuwen inlijving bij Frankrijk, evenmin Fransch
genoeg kent om het tot eenige ware ontwikkeling te brengen of waar-
lijk deel te ·hebben aan de cultuur van het groote land, waarin het ver-
, drinkt en waardoor het versmacht wordt, - laat staan tot die cultuur
_ bij te dragen.
`fllêlläê Het Vlaamsche volk zou des te zekerder aan de geheele verbastering
tldêhlk ten prooi vallen, daar velen onder zijne edelste en bekwaamste, verstan-
hghêïd delijk en zedelijk sterkste kinderen, evenals in de 16de eeuw, - dit-
Lar het 1) In zijn Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging, dl. III, blz.
ouden, 43'7, schildert Prof. PAUL Fmaoemco den huidigen toestand van Fransch­Vlaan-
ot van deren als volgt:
,,Tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV werden zij van het voormalig graaf-
halve schap Vlaanderen, alsdan in ’t bezit van Spanje, door het recht van den sterkste
=eno·ot­ losgerukt. Lijdzaam en zonder eigen leven hebben zij sedert dien de geschie-
traden denis van Frankrijk als een soort van intellectueele knechten meegemaakt. Al-
lg een zoo zijn de oude monarchie der Bourbons, de groote Fransche omwenteling van
lingen 1789, Napoleon I, Waterloo, de Restauratie, Louis-Philippe, 1848, de tweede
rkend Republiek, Napoleon III, Sedan en de derde Republiek over hun hoofd gevaren,
at zou zonder hen uit hunne slaperigheid op te schudden.
2rhe1d_ ,,Zij verkeeren -in den ellendigen toestand, die het lot der Vlamingen van
lgens- België zou geweest zijn, indien de zegevierende verfransching na 1830 in de
ht en Vlaamsche Beweging geen tegenwicht en geneesmiddel gevonden had. De
__ Fransche beschaving, beperkt tot de opperste lagen van de bevolking, dringt er
:1j nu niet door naar beneden, en de massa des volks leeft er in eenen staat van ver-
meden bazende achterlijkheid, ondanks het verplichtend onderwijs en de ,,vrijheid,
Ci toe, gelijkheid, broederlijkheid" der Fransche Republiek. ^
°g9~H8` ,,Onze blinde Franskiljons zouden daar eens ter plaatse een kijkje moeten
gaan doen, om zich te overtuigen, dat een stelsel zoo gansch naar hun hart, een p
t€jt» stelsel van methodische en uitsluitende verfransching sedert het einde der 17e l
er 1S, eeuw gedurende meer dan tweehonderd jaren onwrikbaar doorgevoerd, geen
Vloêd ander uitwerksel heeft gehad dan eenen diepen intellectueelen afgrond te gra- ‘
naar- ven tusschen een handvol Franschsprekende ontwikkelde aristocraten en de ’
duizenden verwaarloosde, diep onwetende en geestelijk ingedommelde Vlaamsch 1
ngrgs sprekende kleine burgers, werklieden, visschers der zeekust en boeren van het _
binnenland".
l
· l
‘ E
`~ i - . ..e.... .. ..w”e .... .... . ..,. 1 j j / l