HomePro Flandria servandaPagina 110

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

, ,,,»»~,.-«,. ­1- x l 4 `
. flïll ï V 4
,. ul ?
wl
ïlgl (
fr .~;f;ï¢ $t 94 ZELFSTANDIGHEID
Onze eeuw heeft niet alleen de wederopstanding der lang onder-
§ drukte, doodgewaande en vergeten nationaliteiten gezien, zij heeft ook
fil llg f recht laten wedervaren aan mannen als ARTEVELDE, WILLEM DEN ZWIJ-
lgj xl GER, CROMWELL, WASHINGTON, ANDREAS HOFER, KOSSUTH, BONIVARD, SILVIO
iig; zïll ï gl PELLICO, ROGIER, CH. DE MERODE. Wijt men het hun, dat de middelen, die
T láj j Zij geblüïkteh; de goedkeuring van hun tegenstanders niet wegdroegen? W
Men late den Vlamingen dan de middelen, die in elken eerlijken strijd
lf ll aan de strijders worden gegund! Beide hun doel en hun wapenen
lf zijn te edel en te ridderlijk, dan dat er plaats zou overblijven voor de
'ggï I =ç besohuldïginglvan verraad, in de hand der tegenpartij het onridderlijksta
Wapen van a ,
ëï ‘¥ 2
Q Hoe zouden, trouwens, de Vlamingen voor dergelijke, zoo onverdiende
g ‘'l als krenkende miskenning hun streven opgeven, waar het hun duidelijk
is, dat hun volk, indien ·het binnen zeer korten tijd zijne zelfstandigheid
lib niet erlangt, ·zijn wissen ondergang te gemoet gaat?
jg Doch evenmin zal het zoet gefluit van den vogelaar, dat het, waar het
j ig op het punt staat zijn vleugelen uit te slaa.n, zou willen terughouden,
,§&* lg beletten, dat zijne oogen opengaan voor het lot, dat in den schoot van
A ; wl den eenheidsstaat onafwendbaar het zijne moet worden. V
·. Met profetischen blik heeft HENDRIK CONSCIENCE, reeds een halve
¥_‘ï`.§ r eeuw geleden, in den door ·hem gestelden open brief door het genoot-
tt ll ‘ schap Voor Tael en Kunst den 16den October 1850 tot de gemeenteraden
lu l in de provincie Antwerpen gericht, voorspeld, dat er ,,voor eeuwig een
l afgrond van haat en ijverzucht z-ou ontstaan" tusschen de Vlamingen
en de Franschgezinde kaste: ,,het gansche handeldrijvend en werk­end
gedeelte der natie, zou van alle beschaving verstoken blijven; het zou
voortkruipen in onwetendheid; ambachten, landbouw en nijverheid
l laten verachteren, in domheid v-ervallen en, als een hoop beklagens­
5,1 · ik weeädilgï, verworpelingen door zijn broeders worden beheerscht en
# ver ru ’. `
1l¤ En in 1891 sprak MAX ROOSES: ,,Gaan de zaken voort zooals zij nu
l C l gaan, dringt de verfransohing immer verder door, leenen alle graden
Qq van het onderwijs en inzonderheid het lager onderwijs er de hand toe,
Ell l dan is, ik ben er diep van overtuigd, de achteruitgang en de ondergang
¥ onzer taal verzekerd". 1)
r' , Groot-Brussel, dat nu reeds ongeveer een millioen inwoners telt,
, ïï waar va·n onderwijs in en do·or het N ederlandseh geen sprake meer is,
j pr zou voortgaan zich in dezelfde richting te ,,-ontwikkelen" en zijn invloed
I ’ 1 te doen gelden, een invloed, di·e des te verderfelijker zou worden, naar-
- 1 1 _à- à`$à"‘
Q 1 1) Handelingen van het XXIe Nederlandsch taal- en letterkandig Congres
I P (Gent, 1892), blz. 155.
E 1 J
i ·~ .
l 2{ ‘ ­
E
e i
lr ; . . ‘
,,«..n,V-eè’»­"¥$'$;·'&***?$T'?···~ 4 nl V · ’"°‘A=>’l‘=­°‘ i O O A M ` lu. L ­;`;r`?E;:ï1Vï­`MAnuW`)-»`;;"VU`«“w·`”~`*_“,~“~