HomePro Flandria servandaPagina 109

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

ZELFSTANDIGHEID 93
H 913911 recht, Za Ziberté de Z’ew·em· en leeraarde, dat de Belgische grondwet ;
d· van- diende afgeschaft en door de ,,ware w-etten der christelijke maatschappij"
`§t€1_t€1" vervangen; de regeering bestrijden met de scherpste zijner wapenen:
mdlêïb weigering der sacrame·nten en banvloek, ofschoon andersdenkenden hem
de hbë- verweten, dat het den burgeroorlog ontketende; waar Monseigneur V
Zetten, de Aartsbisschop van Mechelen, ter bestrijding van de vervlaam­
Htwerp sching der Gentsch-e Hoogeschool zelfs verkondigen mocht, dat
_ _ iedereen mensch is, vóór hij Belg is? Dat alles, en nog zooveel meer van
weinig dien aard, was geo·orloofd en heette ongevaarlijk en wettelijk, terwijl
iard en de Vlamingen, die -een loyalen strijd voerden en met weergalooze lank-
dragen moedigheid op de erkenning va·n hun rech·t wachtten, voor slechte
vaderlanderswerden uitgekreten! Alleen de Vlamingen moeten zwijgen
en heeten misdadig, zoodra zij het wagen voor de levensbelangen van
mêlê de hun volk in de bres te springen; zij heeten ,,samenzweerders", als zij
an op- trachten voor hun volk eigen leven en ontwikkeling te scheppen, ook al
ir hen, zijn ze bijlange niet zoover gegaan als ROGIER en zijn medestanders in
19, dat 1830, of als de P-olen, Tsjechen, Slovaken, Armeniërs enz. in l914-1918,
le Vla- die hun wettige regeering met de wapenen in de hand en in den rug
ne op- .hebben bestreden, en toch geloofd en g-epreze·n worden door dezelfde
lingen mannen, die d·e Vlamingen z·oo· onbarmhartig afkeuren!
ads en V·an deze beschuldiging tot die andere, dat de pogingen, om aan
in' van Vlaanderen zelfstandigheid te schenken, landverraad zijn, is slechts
gische ééne schrede. En nochtans: er ontbreekt niets, noch aan de oprechtheid
l Wۤ1f# der bedoelingen, noch aan de duidelijkheid der inzichten, blootliggende
n mj- voor vriend en vijand.
veder- Immers, ook VUYLSTEKE schreef ree·ds in 1862: ,,Moet het eens...
Maar blijken, dat een België waarin de Nederlandsche nationaliteit haar volle
het zelfsleven naast de Waalsehe zou genieten, onmogelijk is, in dat geval
gische zal men toch niet eischen, dat het Recht afstand doe en te niet ga. Om-
aliteit dat België, -­ een feit van gisteren, bijna een toeval, - tot het Recht
en ge- zou zeggen: ik kan met U niet bestaan; tot de Geschiedenis: ik loochen
e uit- Uwe lessen; tot de Natuur: ik bespot Uwe wetten; - zou daarom de
Natuur andere wetten aannemen, de Geschiedenis haren loop verplaat-
r den sen, het Recht zwijgen en sterven? Om·dat een land tot stand is geko-
1 um · men, ·dat België genoemd werd, zal daarom het volk, dat Vlamingen
uden, heet, moeten verdwijnen? Zulks te eischen ware niet slechts anti­libe-
IISGH raal, maar onredelijk en onzedelijk. Van wie ook vergt men die z·elf-
Hgêh opoffering, die niet anders ware dan een zelfmoord? Juist van mannen,
;‘ met die, ja! lang geslapen h-ebben, doch die, eens dat hunne oogen open- ,
1V€ï°· gewreven zijn, den blik maar in ’t verleden moeten slaan om reusach- l
der " tige gestalten te zien oprijzen, die hun toeroepen: Vooruit! en in eene
gen? eeuw waar men slechts het oor mo·et leenen om in het r-onde onweer- V
van staanbare stemmen te hooren, die de o­pstanding der volkeren verkon-
Wel- l digen". 1) p
raar V , #___________...___,____-______i.,,_... M _ .,_. _
" VOIP Y 1) J. Vuvtsreke, Verzamelde Prozaschriften, I, blz. 183 vlg. `
i
l
· i
i
I s