HomePro Flandria servandaPagina 108

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

. vn-.- ;., V ­ -. "‘
ik- l l i ·
‘ïiï?‘ =’: ’
HS, `I
_. « _ 92 ZELFSTANDIGHEID
weest, die zijn invloed en gezaghebbende positie - d. w. z. zijn eigen
j . belang! - voor dat van ’t Vlaamsche volk heeft te pand gesteld. Van-
gïï daar dan ook, dat de drie politieke leiders, die in 1910 het voorstel ter
§& ‘ vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool bij het parlement indien-
1 j g, den (F. VAN CAUWELAERT voor de katholieken, L. FRANCK voor de libe-
` i ralen, _E. ANSEELE voor de socialisten) er zóó weinig stuw achter zetten,
g l äathïij, äoen dletoorlog uitbrak, nog gee-n behandeling van hun ontwerp
· r= a en ewer .
T- _Ziedaar dus hoe het komt, dat de Vlamingen, ofschoon, op weinig
, jü uitzonderingen na, in ’t diepst huns harten trouw aan hun landaard en
ip lg jl? aant hun taal, er niet t·oe komen zich zelven als een vrij volk te gedragen
GH e regeeren, * * *
vl ’* l J . .
g « Men wijze Vlaanderens streven naar zelfstandigheid niet af met de
ilkg ;,; beschuldiging van ·opstan·dighe·i=d en landverraad. Het verwijt van op-
ï‘g_ standigheid wordt den Vlamingen voor de voeten geworpen door hen,
Y die hun streven toeschrijv·en aan ondankbaarheid voor het goede, dat
ze. in en door den Belgischen Staat genieten. Het blijkt niet, dat de Vla-
j i EE miiàgen zich (aan dergelijke änïdankbaarläeidëcfiuldàg maken. Hunne op-
?' j ,; rec e waar eering voor e geen in -e egisc e s aatsinstellin en
gj voortreffelijks en goeds is, spreekt zich uit in hun pogen, steedsgen
overal hunne eischen te staven met een beroep op de beginselen va·n
gg 1 recät enbblilläkheiál in de läelgáscläe ärondweä; en in die andäre1B·eligische
g we en e ic aam en ver on­ ig ·. an a ·e geen et va er an wer-
I, kelijk t­ot roem strekt - kunst, wetenschap, bloei van handel en nij-
verheid ­ zou ·het hun des te meer misstaan geen recht te laten weder- .
1, varen, daar zij er zelf in zeer ruime mate hebben toe bijgedragen. Maar
p r ondankbaarheid is het van hunne Z1_]d€ niet, als zij wijzen opal het
ti , ontoereikende, ondoelmatige, verkeerde, verderfelijke, dat de Belgische
lt ’. , staatsinstellingen, de Belgische politieke zeden, de Belgische m-entaliteit
1, E aankleeft, en er rond voor uitk·omen, dat het in hunne oogen geen ge-
_. ,, = ,‘ navde vindt, om-dat het de ,,bevrediging hunner aspiratiën", naar de uit-
. 1 drukking van•Pres1dent WILSON, in den weg staat.
ix; Z jr ;Vaaro€7n zijrïl zij kte vFroordeel·en,1waar in datzelfde België, vóór den
j Q oor og, aa sc je i -era en en socia isten den republikein mochten uit- ·
,· . hangen, het k·oningschap en den drager der kroon openlijk aanranden,
‘ g A hoonen en bespotten, de omverwerping der bestaande staatsinstellingen
I; betrachten en aanprediken? waar d-e katholiekepartij, de aanwijzingen
, j -.~ i en leerstelsels van het Hoofd d­er Kerk getrouw, in overeenstemming met
Y- eerbiedwaardige gevoelens van het godsdienstig geweten, de o­nver-
eenigbaarheid der katholieke rechtzinnigheid met de beginselen der `
,: g j grondwettelijke instellingen des lands openlijk mocht verkondigen?
J ävazï häztlejïsccgpaatkals het er op aankwam de geestelijke belangen van
e a o1e er evo ing te vrijwaren, zijn medewerking mocht wei-
geren aan·het uitvoeren van de landswetten; openlijk een hoogle-e·raar
steunen, die in zijn colleges bestree·d wat hij noemde, terecht of te on- V
X A l
F.
[ ` q
‘ J
re j
.