HomePro Flandria servandaPagina 107

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

iginäáü,
ZELFSTANDIGHEID 91
»g reeds nauwelijks in iets anders. Het partijbelang overheerscht alles, zelfs het J
en niet landsbelang; vóór alles streeft de ,,B~elg" naar den triomf der partij, ‘
n ander waarbij hij zich aangesloten heeft, of beter gezegd: ingelijfd is, en de
ieft, na- leiders doen al h·et mogelijke om dien geest onder hun volgelingen en ;
(die in onder de bevolking aan te kweeken en aan te vuren. De aanhangers
waarbij der verschillende partijen b·espotten, kleineeren, belasteren, beschuldi-
kasteel- gen, verketteren en maken elkander zonder genade en zonder ­ophouden
lder dg verdacht. Slechts in één richting hebben de bemoeiingen van de beide
n, allen burgerlijke partijen steeds, met roerende eensgezindheid elkander ge-
De offi­ steund, n.l. in het ten onder houden en verlammen van de Vlaamsche
zhikken Beweging: met evenveel handigheid en sluwheid als kwade· trouw hebben
om de die partijen het Vlaamsche volk ten alle·n tijde weten te beletten zijn
geaay- wil te ui·ten.
dat de Een der middelen, die zij daartoe hebben gebezigd, bestaat in het
>odroof doen postvatten van de meening, dat zij, elk voor zich, de alleenzalig-
‘ in be- makende leer verkondigen, dat haar beginselen ook voor de Vlamingen
, maar levensvragen zijn, die vóór alle andere gaan en dus niet uitgesteld kun-
3 altijd nen worden, zoodat niemand, ook de vurigste Vlaming niet, zich aan 1
d-en strijd, die de partijen er voor voeren, mag onttrekken.
gelijke Zoodra. dit eenmaal vaststond, werd het een eisch der politieke
en wil traditie, dat elke Vlaams­chgezinde candidaat zich bij eene· der politieke
l heeft partijen aansloot en onder haar vaandel streed ; hij kwam dus op de lijst
VIWELL der partij en had van dit oogenblik af, voor goed zijn lot aan het hare
·s kun- verbonden. Zoo geraakten de Vlaamschgezinde krachten verspreid over
iurger- 1 het geheele politieke front, en afhankelijk van de medewerking hunner
Us/{wieg partij genooten, tot van die uit het Walenland toe. Wat kon er zoodoende
3nhan­ terecht komen van de oorspronkelijke verwachtingen der Vlaamsche 1
msche woordvoerders uit de jaren omstreeks l860? Ieder hunner hoopte, dat
xelooze de Vlaamsche gedachte voor zijn partij een nieuwe levenskracht zoude
at het blijken, van zelf een we-zenlijk gedeelte van haar program z-ou gaan uit-
gzaam maken, ten slotte haar triomf met die partij zou vieren. Deze verwach-
1 zijn, tingen moesten -op bittere teleurstellingen uitloopen: met de boven be-
21 fac- schreven politieke zeden kunnen de Vlaamschgezinden het nooit verder
brengen dan tot het vormen eener schakeering binnen het partijver-
2k op· band. Op begins·elkwestië·n streven zij wel naar samenwerking met de
' Vlaamschgzinden van andere partijen, doch deze samenwerking stokt,
er de _ zoodra het p·artijbelang -­- en dit is onvermijdelijk, en geschiedt al heel
fl ver- gauw, b.v. zoodra ·het op handelen aankomt - in het gedrang geraakt.
at zij Zelfs de Vlaamsche sociaal­democraten stellen het partijbelang boven
delijk het volksbelang, en vermogen evenmin d-e groote beteekenis van de 1
Iaam- Vlaamsche Beweging te beseffen. De macht van ’t socialisme, zooals i
ikt of ·trouwens die van ’t anti­cle-ricalisme in ’t algemeen, wortelt vooral in ’t 1
Walenland. De socialistische leider, die de zaak van Vlaanderen zonder
Op de voorbehoud zou willen verdedigen, is er zeker van, zijn gezag bij zijn
al of Waalsche partijgenooten dadelijk tot niets te zien slinken. Tot nog toe 1
estaat · is er dan o·ok in die partij, evenmin als in de beide andere, iemand ge-
1
1
l
1