HomePro Flandria servandaPagina 106

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

,.,.·. . = £V ­ " §z»«a.aa
. tl` ’
a A-ir l i
~ nëïw
°ï*~; ll
Q 3 3 90 ZELFSTANDIGHEID
‘ I l . ________,_,..`,.............,..,...,...............,..,......,................,..,...,.........,....,.n..,._.4`._._,_,,_,,____4____`_____
toe en is het niets buitengewoons, als hun aantal den eersten dag reeds
_ de tachtig bereikt. De grondbezitters zijn dus oppermachtig; en niet
EV _, licht zal een boerengezin, ­dat het bij den éen verko­rven heeft, een ander
‘ , H `; gunstig voor hem gestemd vinden. De hoogere geestelijkheid heeft, na-
j.§§ tuurlijkerwijze, krachtens de priesterlijke gel­often, de lagere (die in
pz lï gë den grond door en door vlaamschgezind is!) onder den duim, waarbij
” V§# ‘ ,; deze niet zelden dan nog in meerdere of mindere mate van de ,,kasteel­
·he-eren" afhankelijk is. Groote en kleine fabrikanten (daaronder de
beruchte katoen- en vlasbarons!) industrieelen, bankinstellingen, allen
I ijf hebben ze het dagelijksch brood van tienduizenden in de hand. De offi-
cieele bestuurslichamen van staat, provincie en gemeente beschikken
"gjl over tallooze baantjes, over bevordering en overplaatsing. En om de
gäïêï maat vol te meten: nooit hebben deze franschgezinde upper ten geaar-
ïglïg zeld van hunne overmacht gebruik te make·n. Is het wonder, dat de
{gig; { [ Vlaamsche volksmassa., die z-ooveel redenen heeft om voor broodroof
Eli of vervolging beducht te zijn, slechts met de uiterste inspanning in be-
Vjg ` weging te brengen is voor wel niet louter geestelijke belangen, maar
v, J]; ävaarvan het verband met de eigenlijke volkswelvaart haar niet altijd
J è I uidelijk voor oogen staat?
Z? _. 2-: Ten allen tijde -en overal zijn immers, ten gevolge van dergelijke
oorzaken, de duurzame, zelfs heilzame omwentelingen tegen den wil
lf.; §¥ van een aanzienlijk volksdeel voltrokken. Slechts langzamerhand heeft
l geheel Holland zich rondom WILLEM VAN ORANJE geschaard; CROMWELL
. heeft een sterke tegenpartij niet dan met groot geweld machteloos kun-
, ‘j nen maken; Frankrijk heeft in de Vendée de-n bloedigste alle·r burger-
.;l_ jl v oorlogen uitgevochten; Zwitserland heeft zijn SomZ'crbu¢2,cZs/wieg
§ i, gehad, de Vereenigde State-n hebben de afschaffing van den slavenhan-
ll ~ g del met ·den Secessie-oorlog gekocht; jaren lang hebben Vlaamsche
§,f_ ci orangisten den Belgischen ministers slapelooze nachten en rustelooze
Q. ‘ x dagen bezorgd. Het is steeds ·het lot der voorvechters geweest, dat het
( s r volk, voor welks rechten en welzijn zij streden, zich slechts langzaam
. E T ` 1 en schoorvoetend bij hen aansloot. Waarom zou dat anders gegaan zijn,
Q, H waarom zou h­et anders móéten gaan in Vlaanderen, waar zooveel fac-
j toren het heil des volks in den weg staan?
up Tot ­overmaat van ramp is de Vlaamsche volksmassa in politiek op-_
gl - I , ~ I jk gesproken, niet zoo lang geduurd, eer de
l I Z1°äEJä‘ï§ë`€ï§áï£Z§äZï?’t°S‘ ·
=‘ï Vlaamschgezinden zeer duidelijk zijn gaan inzien, dat zij er met ver-
f ïj ï toogen en smeekschriften tot de regeering niet komen konden, dat zij
§5 naar ·het veroveren van p­o-litieke macht moesten streven. Herhaaldelijk
‘; » is dit dan ook zeer ernstig beproefd, maar te·lkens is e·en louter Vlaam-
V f; 1 sche politieke actie door de bestaande partijen onschadelijk gemaakt of
, te niet gedaan.
i In geen land ter wereld namelijk wordt de partijzucht meer op de
gg? spits gedreven dan in België, waar men eerst katholiek, liberaal of
§ ; socialist, en pas daarna Vlaming of Waal is: het ,,Belg"­zijn b-estaat
`
w `
ï · ‘

Ft nl
r ää .
E
I .‘» , ‘