HomePro Flandria servandaPagina 105

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

,_`___,A__A_______ _ ____ ZELFSTANDIGHEID 89 1
ëkäaiäaää aanzienlijk deel van de Vlaamsche soldaten, die aan den IJzer bloed {
huis 91..1 en leven veil hadden voor het aangevallen vaderland, de gedragslijn j
IJ ( harer stichters begrepen en gebillijkt heeft, is een derde historisch feit, »
Ooh door zoodat het niet gewaagd is te verklaren, dat de uitspraak dezer zonen en
mh; Hovoh broeders, niet die van de antnvlaamsohgezinden in den lande, het eind- V
mm Ver oordeel beheerschen zal. - _
H der bg` Doch de vijanden van het.Vlaamsche_ volk hebben daardoor niets
aan Gem; geleerd. Zij gronden daarop juist een hernieuwden strijd tegen het- recht
mg was van bestaan der Vlaamsche Hoogeschool: de wo­ede waarmede zij haar V
aan ter; bestrijden en bezwalken, heeft inderdaad geenrandere oorzaak, en in
mrd dát ehun Vonverzoenlijkheid en verbhndheid gaan zij voort geschriften uit .
Ch áO_O1d_ te geven,.waar1n zij, als weleer, ·onder den schijn van wetenschap, hun
en er de persoonlijken haat tegen het Vlaamsche volk en zijn verdedigers .bot
Oltämüng vieren en schr1jve·n durven: ,,Het volk heeft het recht in. zijne `
Schappg taal onderwezen te worden. Ja, maar het heeft o­ok het recht in een
tusschen andere taal onderwezen te worden, als het cltt goed oimlt".1) En op
mschgéb deze door ons Vgecursiveerde-woorden bouwt de schrijver de theorxe, dat
Emaakt er geen Vlaamsche Universiteit behoort te be-staan: V
Ehm 66]; De vraag zij geoorloofd, op welke wilsopenbaring van het Vlaam- »
OMVOL sche volk de lfranschgezinden dan toch wachten? Op e·en boycot der
Gzêtting Fransch­Belg1sche Universiteiten do·or de Vlamingen? Aan welke zijde
eens en wordt er gesard, getart, ja, uitgedaagd? ‘ | ·
dat het . Men bedenke, dat drie eeuwen van cultureele-, economische en poli-
tieke inzinking en onmon·digheid een groot gedeelte van het Vlaamsche
gevolge volk niet alleen arm en futloos, maar juist daardoor angstvallig en on-
lê HOVO- derworpen gemaakt hebben: de dagen van stads- en plattelandswerk- 1
{fd hèt lieden en kleinhandelaars gaan kleurloos voorbij in gestadige bekom­ 1
dié die mering om de dagelijksche behoeften; de middenstanders, bang, dat .
mé het elke·rad1cale ommekeer uitloopen zal op verzwakking hunner reeds
van is weinig schitterende financieele positie, kiezen liefst geen partij, apen
m gear de franschgezinde hoogere standen uit verblindheid na, of zien ze, uit
berekening, ter bevordering van onmiddellijke belangen, naar de oogen.
hoo] O Deze franschgezinde hoogere standen, eene infieme minderheid, be- en
t Lief overheerschen al­dus alle overige. Op het platteland is het wellicht nog ,
(gp he; erger gesteld.- Doordat het aantal boerenhofsteden in het dichtbevolkte ‘
E Werd Vlaanderen niet voor uitbreiding vatbaar is, de vraag er naar daaren-
Wham tegen- zeer groot, kunnen de grondbezitters den boer er onder houden, .
` dank zij een pachtstelsel ·op te korten huurtermijn, waarbij hij voor de
klmdi ­ v·o·o·rtzVetting‘ van zijn bedrijf van den goeden wil van·den eigenaar af-
mmscï hankelijk blijft. En aan de evoortzetting van zijn bedrijf op de gehuurde ä
Or de 1 hofstede hangt, bij d­e schier volkomen onm·ogel1jkhe1d eene andere te
u daar 1 vhuren, het gansche bestaan van zijn gezin. Als het in een Vlaamsch _
mging dorp bekend wordt, dat een hofstede vrij komt, stroomen de aanvragen
'H’ om 1) H. vAN Hourrxa, Vraagt het Vlaamsche Volk eene Vlaamsche Universiteit? V
(Gent, 1918), blz. 1.
1
1
1 1
1
V ~ ` 1