HomePro Flandria servandaPagina 104

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

,-wl! ` A
1. { äïzïllïiêï jl? ·‘
til `§i‘ï1§l3%TY
. gj! ss ZELFSTANDIGHEID
V ‘ [ .......... ...... . . ...... .g.... V, . . . ... .... .......... .. .......... t.....,. . ..~. . . ... ....... . ............. ........,........, .... . ............. . nu
;v T Zoo ontstaat ·de economische taaldwang, niet minder drukkend, ja haast ag
; Q nog drukkender dan de officieele, die hem tot ruggesteun strekt in het Q;
n·,igïlïl¥l.fl 1, ambts-, het handels-, het genootschapsleven, ja to·t in het huiselijk h;
* leven toe. Zr
fgl ï ZQY gij g Op dergelijke gronden werd, in vr­oeger jaren, op ·hoo­gen toon, door b;
‘ de tegenstanders der vervlaamsching de eisch ·om een Vlaamsche Hoo- Ot
_ ;, ëlïnjlr ­. geschool afgewezen: zij decreteerden eenvoudig, met volkomen ver-
’ ïl f§ll,f{_ " waarloozing der talrijke welsprekende uitingen uit den boezem der -b-e- g
‘_ ,§ `lljïgïii ‘ v·olking zelve, dat het Vlaamsche volk geenszins de behoefte aan eene V
Vlaamsche Hoogeschool ,,gevoeld­e", dat de beweging kunstmatig was, b
gt {Hit en er geen ,,oprecht verlangen van de groote meerderheid" aan ten ,h
ig grondslag lag. 1). T·ot bewijs werd - en wordt nog - aangevoerd, dat t
j áï li immers jaarlijks zooveel honderden Vlaamsche jongelieden zich dood- I;
l e? _ gewoon aan de Fransch-Belgische universiteiten lieten inschrijven, er de ç
’ gg lv colleges bijwoonden tegelijk met Waalsche medestudenten, na voltooiing t
hunner studiën in staat bleken een overeenkomstigen maatschappe- 2
sgjll lijken rang in te nemen. Dat ·de Vlaming slechts de keus had tusschen .5
·de Fransche universiteit en geen universiteit, schenen de franschge­ {
zinden niet te merken. Het werd derhalve als van te voren uitgemaakt,
dat de Vlaamsche Hoogeschool een fiasco, een opzettelijk gesticht-e een E
kg, I luxe-artikel, de vervlaamsching eener bestaande ·het sein harer ontvol- 1
, king z·ou zijn; ja, toen d·e Vlaamsche Universiteit tijdens de- bezetting ~
tot stand kwam, hielden zij er zich van- overtuigd, dat thans, eens e·n _
Q ­ voor altijd, haar gebrek aan levensvatbaarheid blijken zou, zoodat het ·
3 Y _=, ,,heillo«oz-e" plan wel voor goe-d van de baan zijn zo-u. ·
ly En al heeft thans, door ­den loop der gebeurtenissen en ten gevolge .
; I van oorzaken, die er niets mede te maken hebben, de Vlaamsche Ho·o-
S; j geschool slechts een kortston·dig bestaan van twee jaren beleefd, het
afdoende bewijs van hare mogelijkheid is geleverd. De sympathie, die
Y Q _, ze bij de studenten en onder de bevolking genoot, nie·ttegenstaan·de het
* odium, dat hare tegenstanders op haar trachtten te doen kleven, is
ä V evenzeer een - tweede ~ historisch feit. De zekerheid, dat een zeer
il Q 4 """‘"""vo "àà`r%`¥- `
j l i lg 1) En dan nog wel, ofschoon de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool op
, e · f groote volksvergaderingen te Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Lier,
V V Mechelen, Oostende enz., en op tallooze meetings in kleinere steden en op het
platte land, door duizenden en duizenden aanwezigen ten krachtigste werd
lg geëischt en honderden gemeenteraden officieel, bij motie,_ met het naderhand
§ ingediende ontwerp van wet adhaesie hadden betuigd. .
J f ' Toen, in September 1913, het Vijftiende Vlaamsch natuur- en geneeskundig
| ; ­ ·ï Congres, het Zevende Vlaamse/1 rec/ztskundig Congres en het Tweede Vlaamsch V
V · Philologencongres, samen meer dan 2000 Vlaamsche geleerden, voor de f
Xi _ j tweede maal te gelijk en gezamenlijk, ditmaal te Gent, vergaderden, zou daar
. lg ? ten gunste van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool een betooging
j ll ? plaats hebben. Deze werd echter door den burgemeester van Gent verboden, om
I redenen die geheel en al buiten de Vlaamsche Beweging lagen.
i l'
T { ·
.
1 { '
B ï _
:ï‘ ’
­<