HomePro Flandria servandaPagina 103

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

wise-., _ g je gg gg gn
ZELFSTANDIGHEID 87
zhspreken- die de Vlaamsche taalwetten enkel beschouwen als bestaande ten be-
Jsche pro- hoeve der Fransch-onkundigen, is het vanwege. de Vlamingen, die i
èn. Dat is Fransch verstaan, onnoo-dige drukte, kleingeestige plag·erij, onbeleefd-
i{8”€W@l<en, heid, ,,prov·o«catie" zelfs, indien ze alleen in ’t Nederlandsch willen te
`1lk€‘1" Zijn woord gestaan worden. Zich ··op de tweetaligen beroepen, is dus den .
jaar nog Vlaming als wapen gebruiken tegen hem zelf.
verstand Wat dan?
l leven in De eenvou­digste· en meest gewenschte oplossing zou zijn, dat het
endtallen, klompje verfranschte Vlamingen in den schoot van hun volk terug-
ericht ten keerde en de- taal hunner vaderen weer aannam. Terecht heeft DOSFEL
msch on- gezegd: ,,Dat is hun christelijke, hun maatschappelijke, hun vaderland-
__ sche plicht. Zoo- alleen dienen zij volkomen de gemeenschap". Heksen-
lJZ€11 van j werk zou het zeker niet zijn. Hebb·en de Fransche ,,refugiés", die, eerst
l 871.288 na den Bartholomeusnacht, daarna na de opheffing van het edict van
Nantes, ter wille van hun geloof naar Holland, Engeland of de Kaap-
irs te be- kolonie uitweken, dan zooveel moeite gehad om de- taal van hun nieuw
van het vaderland aan te lee·ren, en ·zich aan de in zoo vele opzichten nieuwe
gaan als o·mgeving aan te passen? Hoeveel gemakkelijker nog zou dat niet vallen
stand te ­ aan de verfranschte Vlamingen, die geen v­oet zouden dienen te verzet- ‘
¢ eischen ten, en van zich zelven getuigen, dat zij nog altijd en wel degelijk Vla-
onsidéré minge-n zijn, al spreken zij Fransch - te meer, daar den verloren zonen
saire de het pad zeker van ganscher harte zou geëffend worden.
11 de ses Mochten zij onwillig blijven om zich o·p die wijze te schikken en toch
mr po-u- onder de Vlamingen willen blijven leven, dan zou de.zen niets anders
«V1€” 1). overschieten, dan die ,franschsprekende Vlamingen" eenvoudig te
êurk«o§t- ‘ negeeren, aangezien zijzelven zich tot vre·emdelingen zouden stempelen.
en: l’€ i
ian heb- >r =# #«
tlenland l
» lagere l Het zou evenzeer onbillijk zijn, uit het feit, dat niet het geheele volk
3% Ome zijn medewerking aan de Vlaamsche Beweging verleent, en dat de
1t hoof- l Vlamingen, ofschoon verreweg de meerderheid in den lande, er niet
rengen, in zijn geslaagd de meerderheid in het parlement te veroveren, af te
- werd l leiden, dat het Vlaamsche volk met de bestaande toestanden vrede .
aken/?" heeft e·n tevreden is.
Tdeeren Het Vlaamsche volk staat, ondanks de schijnbare onverschilligheid
Vlääm- der massa, wel degelijk achter de Vlaamsche beweging. In zijn geheel
grond is het niet alleen door en door Vlaamsch, doch radicaal Vlaamschge­
2 land- zind: waar ook een beroep gedaan wordt op zijn wil om in ’t Vlaamsch
’Häï`€H, bestuurd te worden, uit het zich krachtig en zonder omwegen. Doch de Y
Franschgezinden zorgen er wel voor, dat deze vraag, aldus zuiver ge-
worden, steld, niet in h-et brandpunt komt te staan van het openbare leven;
kunne zij beheerschen de maatschappelijke toestanden en richten het econo-
kenne; misch leven in op zulken voet, dat elke graad van verfransching een
ensom- sport hooger, elke vasthoudendheid aan het Vlaamsche taalbewustzijn
een stilstand, vergelijkenderwijs een sport lager op de ladder beteekent.
1
l
l