HomePro Flandria servandaPagina 102

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

{iviliégmg > A l I
.. imiëïiä.

‘¤= . F
: , jl 86 ZELFSTANDIGHEID
, wordt bij de officieele volkstelling gerekend tot de Franschspreken­ d
§ den I), samen 42.408. Blijven nog over, voor deze vier Vlaamsche pro- h
jg § ` vincies: 11.079 Belgische burgers, die alleen Fransch kennen, Dat is F
,j 1 ·dus het getal der geheel en al verfranschte Vlamingen en der ingeweken, h
j Nederlandsch onkundige Walen, welke laatsten altijd veel ta.lrijke-r zijn V
’“ t l V dan de eersten. Laat dit getal in de sedert verloopen achttien jaar nog )
M . ii met een paar duizend vermeerderd zijn, toch zal het gezond verstand
ii ftï`jjf;.§j besluiten, dat een geheel volk niet kan ve·rplicht worden zijn leven in
g i te richten en te- regelen naar het welgevallen van enkele duizendtallen. L
, ï§ De Walen hebben zich ~ en terecht! - immers ook niet ingericht ten L
V§§ig f, genoege en ten gerieve der ettelijke duizendtallen in het Fransch on- E
bedreven Vlamingen, die onder hen leven, E
Men bero·epe zich ook niet op het feit, dat er, naar ’t uitwijzen van , ‘
m ïg a de volkstelling van 1910, in de zuiver Vlaamsche provinciën 871.288 1
,,Belgen" zijn, die èn Nederlandsch èn Fransch spreken. J
In het eerste hoofdstuk is uiteengezet, hoe weinig deze cijfers te be- 1
, duiden hebben vanwege het geringe gehalte van de kennis van het `
Fransch, dat vereischt wordt om in Vlaande-ren door te gaan als '
gi ; Fransch kennende. Om een volledige voorstelling van den toestand te - 1
verkrijgen, dient men ook nog natte gaan, welke de officieele eisc·hen ‘
*"{11l zt 1 te t1‘"t«1di·ht·· ti -i>.. 11; ·d~ 1
l p jj, jn, om a s ,, wee a1g e ge en, e zijn Ieze. ,, our e re consi ere
lj : ;s comme sachant parler une de ces langues, il n’est pas nécessaire de
j j Ei gy savoir aussi l’écrire, ni de connaïtre la plupart de ses règles ou de ses
mots ; mais il faut en posséder une connaissance suffisante- pour po-u-
ïv voir se faire c·ompren·dre dans le cercle d-es actes ordinaires de la vie" 1).
jg Dus: meiden en knechts, die anderhalf wo­ord Fransch; huurk«o·et­ _'
· siers, die een tiental gestereotypeerde zinnetjes kennen; soldaten, die
{ L i ii er in ons van onder tot boven verfranscht leger wat van opgedaan heb-
ben; werklieden, die een paar weken in Frankrijk of in ’t Walenland i
hebben vertoefd; trembestuurders, portiers, politieagenten, de lagere l
bedienden van onze- talrijke besturen van stad en provincie, ja, onze
T- ; _ gi naaistertjes en, onder al deze categorieën, ook zij, die het juist uit hoof- 1
fi de van hunne onbedrevenheid in het Fransch nooit ver zullen brengen,
, ii zij worden allen gerekend tot de tweetalige Vlamingen. ,,Maar ~ werd V
, i J is terecht gevraagd ­ wat heeft dat alles met Fransche cultuur te maken,?"
; ·_ Hoeveel dezer tweetaligen zijn in staat een Fransch boek te waardeeren
F1 en te genieten? En wat het mooist van al is: aanhangers der Vlaam-
.; , I sche Beweging, verdedigers van het Vlaamsche recht worden, op grond
jg 3, dat ze tot de tweetaligen behooren, aldus tegen hunne eentalige land-
H ,' genooten uitgespeeld: in het oog van vele Franschgezinde ambtenaren,
ii E1 ·~·~"`~+ %
W W 1) Carnet d,iIZSt7'llClii0[ZS pour Vagcnt racerzseur, p. 18 ,,Om geacht te worden,
‘ ;I. een dezer talen te kunnen spreken, is het niet noodig dat iemand ze ook kunne
`I °] _ schrijven, noch dat hij de meeste van haar regels of van haar woorden kenne;
` maar hij behoort er genoeg van te kennen, om zich in zijn gewonen levensom-
i gang verstaanbaar te.kunnen maken/’
ï.
1
uê t
i1 `
Ei
ëj i e ‘ __ _ _ ,,~ je eeegg
ij .... 1 . .