HomePro Flandria servandaPagina 101

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

g i
~¤«..;;?ïl gj gj _ ,,,,,wg_g_,___,,_ gsjr __ __, ___._.___._ T__ , l ,_y_h ,
_____>____ ZELFSTANDIGHEID 85
EIS Omstëfüë met toepassing op Vlaanderen in ’t bijzonder, hunne aanspraken . ‘
die zich gesteund worden, maar zij staan tevens op hun recht, zelf de inrichting l
_r mäê VBI`- ter hand te nemen van hun nationaal leven. Dit beginsel hebben ze ook
. op t spel tegenover d·e Duitsche bezettende macht, met inachtneming van de
m _ krachtens de Haagsche Conventie van 1907 op hen rustende verplichtin-
.€‘SS€ll·Z1CI1 gen, steeds hooggehouden.
F? ZïJ_b€­ En ten slotte, wat is de toepassing van President WILSON’S program,
ïçhouwllïg, wat is ·de leer van den volkenbond anders dan een gestadige, welk-om
.1gen luide geheeten, ja vurig ingeroepen ·doordringing der onderscheidene staten
Sl?a«¤dp·unt' , met de ,,alge-meene vrede­beginselen", die alle kiemen van twist @11
ilsommige " tweedracht voor goed moeten uitroeien?
{ing bloot ,
Jm, hetzij 1 * * *
hting van I ‘
Oewerken. I Men beroepe zich, -om Vlaanderen’s eisch te kunnen afwijzen, ook
e· danken, 1 niet op de belangen der franschspreken·den.
naar al- Iedereen heeft ongetwijfeld het recht om Fransch te spreken, als hij
Vattlügen dat ve­rkiest. 4
zhter; nie-t Aldus geformuleerd, wordt die stelling ·d·o~or niemand betwist. Als er
Russische in Vlaanderen personen zijn, aan wie- het spreken, schrijven en denken
iternatio­ in e-en andere taal ·dan de Nederlandsche gemakkelijker of verkieslijk
§`O‘dSdl€ïl’1­ schijnt, dan blijft hun recht daartoe, ook in het oog der Vlamingen
_ onverkort. Maar hieruit mag voor het geheele volk en voor het ambte-
ib-hek ·en lijke leven niet d·e verplichting voortvloeien, zich naar deze voorkeur
eit schut I in te richten, zooals de Franschgezinden in Vlaanderen het eischen. Een
[II heeft recht, dat voor anderen tot een dwang wordt, op straffe van achteruit- _
erd was zetting, berooving van middelen ter ontwikkeling, en maatschappelijken V
IG macht ondergang, is slechts een vorm van dwingelandij. I
aten van Trouwens de- geringe waard·e dezer tegenwerping blijkt nog duide-
.n·dpunt, lijker, als men even nagaat hoe weinig menschen er in Vlaanderen
{an zoo- l-even, wier moedertaal wezenlijk het Fransch is. Volgens de officieele
Int, niet volkstelling bedroeg dit getal op 31 Dec. 1910, voor de zuiver Vlaamsche
provinciën :
TL door Provincie Antwerpen .................. 10.035 ¥
ochtans ,, · Limburg ..................... 8.306 I
een be- ,, Oost­Vlaanderen ............ 8.164 1
. ,, West­Vlaanderen ............ 26.982
‘ewekte __....._
bêläh- Te zamen 53.487 .
ng1ng" j
nerd en In dat getal zijn begrepen 30.773 bewoners van Waalsche dorpen
_ buiten de taalgrens, welke dus wel tot de vermelde provinciën, doch niet 1
binnen tot het e·igenlijke Vlaanderen in volks- en taalkundigen zin behooren,
iïflï de daar de grenzen der provinciën niet overal met de taalgrens samenval- ·
hische len; 6.635 geboren Franschen, in Vlaanderen gevestigd; ongeveer 5000
hetzij an­dere vreemdelingen (want al wie Nederlandsch noch Duitsch spreekt,
Pro Flandria Servanda 7
1
1
1
· 1
l