HomePro Flandria servandaPagina 100

JPEG (Deze pagina), 1.28 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

‘ ll 4
-­-­­mw.mï,»’
yïiil V .
; ll
W
l
3; 84 ZELFSTANDJGHEID
,2 in NT .. .,..., , ........ . ..........,..., ., ............... . .... .... . ................. ,.... . ..`. .. ....................................._...`...«...»...................................
’s lands, en in de praktijk is er vaak uit gevolgd, dat de aldus ontstane nn
.,. Q solidariteit een echo wekte tot bij de machthebbende groepen, die zich g<
dan van ·de middelen bedienden waartoe de bestaande ·onderlinge ver- té
tig ggjïgj, l houding aanleiding kon geven, om ­de universaliteit van het op ’t spel té
·. j staand·e beginsel te doen gelde·n. _ k‘
jl Zoo bepalen de internationale so·ciaal-democratische congressen zich Q
· . ,‘ niet tot de behandeling der sociale kwestie in ’t afgetrokkene; zij be-
Y lf spreken, en trekken binnen het gebied hunner ethische beschouwing, Vi
, de sociale t·oestand·en in de verschillend-e landen, en v-erkondigen luide g
ff; I de beginselen, waarnaar deze van algemeen menschelijk standpunt , H
; V dienen te worden geregeld. In tijden, wanneer de belijders van sommige I F
godsdiensten in bepaalde landen aan vervolging of verdrukking bloot ,
” ;j§'i I stonden, kwamen dikwijls vreemde staten tusschenbeide om, hetzij t
jl Q door vertoogen, hetzij door daadwerkelijk ingrijpen, verzachting van l
4 Q’ Q het lot der zwaarbeproefde geloofsbroeders te be·pleiten of te- bewerken. V
Q Indien dit thans nog zelden voorkomt, is het slechts daaraan te danken, I F
ï dat godsdienstaangelegenheeden bijna overal worden ge·regeld naar al- _
i§‘ Y gemeen Europeesche begrippen, en niet naar de enghartige opvattingen C
g ill, [ van eene politieke richting of fanatieke groep. Men behoeft echter nie-t _
ïi hooger o·p te klimmen dan tot de Armenische gruwelen of de Russische I
il ti lvïjj ‘ pogroms tegen de Joden om voorbeelden te vinden van het internatio- 1
i, I $,5 naliseeren van aanvankelijk binnenlandsche kwestiën van go·dsdien­
ïj ‘ ij, ij stigen aard.
ig De Fransche koningsgezinden hebben, onder de ee-rste r-epub-liek ­en
het eerste keizerrijk, voor het bedreigde beginsel der legitimiteit schut l l
gezocht bij vreem·de vorsten en regeeringen, en Lodewijk XVIII heeft l
" er zich niet voor geschaamd, dat hij in Frankrijk teruggekeerd was E
3 V; ,,dans les bagages des alliés". De voorstanders van de wereldlijke macht ‘
TX @$5, E5 der pausen hebben de wereld beroerd voor het herstel der rechten van _
jv §§ ', het Vaticaan, toch wel, althans van officieel Italiaansch standpunt, ;
.' § eene Italiaansche aangelegenheid. En is het to-t stand brengen van zoo- ·
genaamde bufferstaten, dat thans meer dan ooit aan de orde schij·nt, niet
'§ een inmenging van ·dergelijken aard?
Bestrijding van de- slavernij, van handel in blanke slavinnen, door
? ._ ig elken soevereinen Staat binnen zijne grenzen te regelen, wordt nochtans
SF beheerscht door ongeschreven algemeene wetten, waaraan geen be-
lê schaafd lan·d ·zich, ten koste van zijne eer, z»o·ekt`te onttrekken.
g Bij al deze en dergelijke kwestiën behoeft de algemeen gewekte
“ deelneming, gegrond op de werkelijk algemeene of wederkeerige belan-
gen, door ·de volkeren niet als een druk of ongeoorloofde ,,inmenging"
Q te worden op-gevat, indien ze wat den modus betreft, hun vrijheid en
“ l onafhankelijkheid behouden.
· J Ook op de kwestie der zelfstandigheid van Vlaanderen binnen
;‘, België is dit toepasselijk. De Vlamingen begroeten met geestdrift de
stemme·n uit het buitenland, waardoor in naam der ethnographische
wetenschap, der rassienebiioiliogie-, der ethiek, hetzij in ’t algemeen, hetzij
I? 3 2
I <