HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 733.32 KB

TIFF (Deze pagina), 4.07 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

Hd was niets daarvan te vinden. Alle betrekkingen, die eertijds bestonden, en
S! j punten van vereeniging konden aanbieden waren uit een gerukt, alle ver-
f standhoudingen listiglijk afgebroken. Bespied door eene verraderlijke politie,
8P i was elke poging roekeloos, om ze weder aan te knoopen. Ook kon de krijgs-
P‘ . magt, die ons in bedwang hield, dagelijks aangroeijen, langs den Beneden-
bij Rijn, de Maas en Schelde; want geene gemeenschap met Frankrijk was nog
ag . onderschept of afgesneden. Zoo de Bondgenooten hunne magt naar deze stre-
Hg ken rigtten, straks kon ook die der Franschen herwaarts al'zakken, en het
BH [ oorlogstooneel overbrengen op onzen bodem, zoo voordeelig, zoo gemakkelijk
Ib te verdedigen. Men mogt zich dan streelen met de hoop op verlossing; hare
¥¥`· ; vervulling scheen nog ver af, scheen duur gekocht te moeten worden. Zij
ll, vertoonde zich slechts in een verschiet van akelige verwoesting, indien
af al niet geheele verdelging van den Vaderlandschcn grond, door Gods Voorzie-
ïb [ nigheid alleen af te keeren. 7 ,
la- j
3C" l. Er waren wel, die zich vleiden met den aftogt onzer verdrukkers, bij schik-
'i.l‘ king of uit nooddwang; als die het niet wagen zouden, zich achter onze
P‘ i rivieren op te sluiten. Maar dit was een hersenschim, niets meer. Er kon
J veel gewaagd, lang gestreden, veel gronds voet voor voet betwist worden,
‘ eer de terugtogt langs de Maas en Sambre op de geduchte vaonaivscnxa ves-
äê tingen wierd afgesneden. En al moest het ook verliezen kosten, het bezit
Ok dezes lands was niet eene geringe, maar eene groote opoffering waardig.
ïäi llet ligt, als een bolwerk, aan het eene uiteinde der Fransche verdedigings-
Ch linïën, gelijk Zwitserland aan het andere. Zoo de Bondgenootcnllollal1dlJC­
magtigden, waren die liniën ten Noorden, gelijk daarna over het grondgebied
d- van Bazel ten Zuiden, omgetrokken; en de toegang tot Frankrijk, door Bra-
ng l band en Vlaanderen, open. Dan waren alle de hulpbronnen dezes lands tot
I? _ des vijands beschikking. Engeland kon met kracht voor de zaak der vrijheid
k- .,· toesncllen, en de kostbare toevoer van levensmiddelen, voeraadjc en krijgs-
et { behoeften, over de geopende zee, langs rivieren en kanalen, met gemakke-
>l­ t lijkheid en snelheid geschieden.
as
1, Het was daarenboven altijd te vreezen, dat llambnrgs ontruiming de prijs
o- zou zijn eener hardnekkige verdediging van Nederland. Of dit ontwerp inder-
HG daad bestaan hebbe, maar de last tot deszclfs volvoering den Bevelhebber
Zü ` of nietf, of te laat zij ter band gekomen, is één dier punten, waaromtrent
, het mij niet gelukt is genoegzame opheldering te ontvangen. Maar dat het
ï legerkorps van mvousr, al ware het vechtendcrhand, en niet dan na geleden
lr- verliezen, herwaarts geweken, middelen genoeg zou hebben over gehad, om,
tst vereenigd met het overschot der Fransche magt in deze gewesten, aan alle
ng g zijden een geduchten weerstand te bieden, en een nieuw bedrijf der Ham-
ie burgsche gruwebtragédie in Amsterdam en elders te vertoonen; wie kan
ist dit ontkennen, wie anders dan met schrik en huivering het indenken?
te '
an r En al ware ook Nederland, in de eerste oogenblikken, aan zijne eigen zwakke
en verdedigings-middelen overgelaten, bet was daarom nog voor den gcweldc­
at { naar niet verloren. De winter was reeds aangevangen; de winter, het zijn
l€­ de woorden van den Bussischen Generaal xviivrznvcnnoon, een even gevaarlijk
en vijand voor hem, die deze gewesten wil veroveren, als grillig en verrader-
y t