HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 714.72 KB

TIFF (Deze pagina), 4.07 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

// ­-­ 8 ­­
l schaduw over van ’t geen zij waren.En de held van Europa kwam in zijne hoofdstad
j terug als een vlugteling , naauwelijks herkend aan de poorten van zijn paleis! p
Nu was des dwingelands magt geknot, maar zijn trots niet vernederd. Waar §
clk ander veroveraar alles verloren zou geacht hebben, ziet hij nog hulp- ,
‘ bronnen voor heersch- en staatzucht; want niets is dierbaar noch heilig bij
. hem. Op zijn wenk ontstaat een nieuw heir van strijders, als door den slag C
eener tooverroede .... neen! door verachting van wet en regt, met schending
van beloften en eeden, als slagtvee zamen gedreven! Hij waagt het zijnen ‘
l vijanden wederom het spits te bieden, behoudt het veld bij Lntzen en Bautzen, E
l en dringt hen achterwaarts. Maar door elke overwinning is zijne magt ver- .
» zwakt, na elke nederlaag die des vijands aangegroeid.Nog verdedigt hij zich,
j gelijk een gewonde tijger tegen moedige jagers; waar hij zich op werpt, daar K
1 maakt hij ruimte; doch voor een oogenblik slechts! Gedurig naauwer beperkt,
l omsingeld, ingesloten, heeft eindelijk het uur des verderfs voor hem gesla­ l
ä gen; en onder de muren van Leipzig werden de laatste ontwerpen des ge- {_
l weldenaars, te gelijk met het overschot van Frankrijks reuzen-magt verbrij­
« zeld. Van nu af was zijn lot beslist; wat hij verder bedreef, waren stuip­ °
trekkingcn der stervende woede. *
De veldslag van Leipzig, het gevolg der schoonst beraamde krijgsknndige
l ontwerpen, maakte in weinige dagen geheel Duitschland vrij; en opende ook
aan andere volken het nitzigt, dat zij vrij zonden worden. Maar dit uitzigt
V baarde niet overal gelijke blijdschap of geestvervoering. In Italië verhiefzich
geene enkele stem noch arm tot ondersteuning der goede zaak.De Belgen .... ..
· wij vergeven het hun, die sedert twee eeuwen geen volksbestaan meer had-
· den. De Zwitsers zelfs schenen daarna te twijfelen, of zij de verhrijzeling i
van hunjuk niet voor een schending van hun grondgebied moesten houden ‘? _
Maar van de Nederlanders moeten wij hier met verdienden, met onverwelk- J,
baren roem gewagen. Wie het zag, kan het nooit vergeten; wie het niet
zag, naauwelijks gclooven, welk een indruk de tijding van dezen slagin Hol- .
land verwekte. Elks aangezigt blonk van vreugde, elks hart sloeg, als was
hem het grootst geluk op eenmaal aangekondigd. Niemand dacht er aan,
misschien heb ik een kind, een’ broeder op dien moorddadigen dag verlo-
ren. Bijzondere en openbare rampen waren vergeten. Men sprak van geene
_ verliezen, die men leed of had geleden. Er vloeidcn geene tranen , of zij `
S droogden op het enkel woord: Naronnons val is gcwis!
l Deze blijdschap, nogtans, hoe edel in haar beginsel, was ten minste voor- j
harig. Duitschland kon vrij juichen en te wapen snellen: men zag welhaast
l geen Franschman meer aan gene zijde van den Rijn: hulp en verlossing I
stroomden van alle kanten toe, op de vleugelen der overwinning. In de
Hollandsche gewesten daarentegen zaten de Fransche gezaghebbers nog vast
{ op hunne zetels. De krijgsbenden, die tot hunne beschikking stonden, te
V. gering om een’ zcgepralenden vijand te gemoet te trekken, waren meer dan
l genoegzaam om een weerloos volk in toom te houden; weerloos gelijk men {
; het zich naauwelijks kan voorstellen. Wapenen, krijgsvoorraad, alles wat {
l misnoegen of ontwaakte geestdrift had kunnen ten dienste staan, was opge-
sloten in wel bewaarde vestingen; in ’s Lands gewone tuig- en wapenhuizen
f