HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 754.33 KB

TIFF (Deze pagina), 4.06 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

, ... 7 - ` g
9 . hart , maar uit zijne onbegrensde magt vloeijende; hooge titels, landgoederen ,
Y roof der overwonnenen, duizenden waren te gering, schatten, mijljocncuj
’*` maar geene genegenheid, geene vertrouwelijkheid, die een denkbeeld van
"` gelijkheid had kunnen opwekken. In den huiselijken kring heeft men sem-
ls tijds norsehe, dwingende karakters, die men viert, en voor wie men beeft,
> om dat wrok, terging en onbeschoftheid, hun even zeer ten dienste staan,
’*` terwijl een blik van hun welgevallen de geopende hemel schijnt. Zulk een
’t E karakter vertoonde izuoivaranm op den troon en in het veld. Zijne ontwerpen
lg ‘ waren minder groot dan buitensporig; maar zij schitterden, en hadden een
is zweem van het bovenmenschelijke. Niemand kon volvoeren wat hij volvoerde,
I, V. die de drie vermogendste drijfveeren van der menschen willen en handelen
n in één punt had weten te vercenigen: vrees, hebzucht en ijdelheid. En ook
d_ dit was niet genoeg, om dien alles vermogenden, dien verschrikkelijken in-
,_ t` vloed te doen ontstaan, die zijn bestuur kcnmerkte. Voortvarend, rusteloos,
;_ stout en vurig, was alles, wat hij in het openbaar deed of sprak, geschikt
; om geestdrift te ontvlammen: geestdrift die, gelijk een electrike schok, zich
1_ mededeelde tot aan de uiterste grenzen der lijn, die met hem in aanraking
g_ K; was. Zoo had een gansehe krijgsmagt, van den eersten Bevelhebber tot den
·S g laatsten soldaat, geen anderen wil dan den zijnen. En welk eene krijgsmagt!
· dc bloem der jongelingschap eener dappere natie, opgegroeid in het midden
der gevaren, gehard in het strijden, gewoon te overwinnen: Soldaten vlam-
ig mende op buit en eereteekenen, Bevelhebbers verrijkt met den roof van
l- Europa, onverzadelijk door steeds ontvlamde begeerlijkheidl met zulk een
1, gevaarte, door éénen wil bewogen, verpletterde hij alles! Er ontbreekt slechts
ze ééne trek aan onze beschrijving. llinderpalen der zedelijkheid stonden hem
ze ‘ nooit in den weg: geen mededoogcn drong in zijne ijzeren borst , het koste
rt 4 hem niets, door stroomen menschenbloed te waden tot zijn doel. De wetten
ie tp van eer en trouw achtte hü voor allen, behalve voor zich te zijn; hij eischte
4, hare volbrenging met grooter gestrengheid van anderen al, naar mate hij ze
' zelf sehaamteloozer vertrad. Leugen en veinzerij nam hij te baat, somtijds
M uit gevoel van zwakheid, maar doorgaans uit praal en ijdelheid, of aange-
S’ boren verraderschen inborst. llij beloofde aan de volken voorspoed, ter
g' zelider tijd dat hij bevelen gal, om hunne welvaart op het hart te trappen;
` I en terwijl hij hen in tranen en wanhoop dompelde, wilde hij openlijk als
g` L hun weldoener geprezen zijn.

m Zoodanig was de man , die FRANKRIJK , nog bedwelmd van vrijheids­droomen
en _ en klanken, met de woorden vrijheid en orde in den mond, in de schande-
3’ j lijkste slavernij heeft geketend; die van hooger tot hooger magt gestegen ,
id j eindelijk geene titels of namen meer voor zijne heerschappij wist te doen
F; ` uitdenken; en het bevel voerde over eene legermagt, die in talrijkhcid, toe-
l rusting, krijgskunde en zelfsvertrouwen, misschien nooit haar gelijke had.
f` E En binnen twee jaren tijds ging die geduchte wereld monarehij te niet. De
{ dwingeland, door vleijerij bedwelmd, beelde zich in te zijn wat hij scheen.
’ , Hij was een ontzagchelijk luchtverschijnsel, en meende een zon te wezen,
die welk gedeelte der aarde hij wilde, kon koesteren of verbranden. Eene
lr ' onderneming zonder redelijk doel, waarbij kansen noch gevolgen berekend
3 waren, moest zijne almagt staven, en verricd züne onmagt. Zijne onver-
In winnelijke legioenen, dood gevroren en dood gehongerd, lieten slechts een
J 3
‘·¤~¤‘¤~¥.a‘»¤e·e»­«¤>v­ ee uïwgur *·­-­-¤xg··"=>·‘­«»· /