HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 730.18 KB

TIFF (Deze pagina), 4.06 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

/ · 6 -
` Provinciën beroofd, perste nog het bloed zijner onderdanen in drukkende `
oorlogsschattingen voor hem af, toen het hem eene Prinses schonk op zijn'
bezoedelden troon, in zijn geschonden huwelijksbed. Vant de misdaad, door
de overwinning bekroond, in oorlogsroem gehuld, boezemde ontzag in, meer
dan afgrijzen. Aan haar zich te onderwerpen, scheen hetzelfde te zijn, als li
den verborgen wil des Hemels te eerbiedigen; haar tegenstand te bieden,
gelijke dwaasheid, als tegen Gods bestellingen te kampen. Het was als of door
hare hand de Voorzienigheid kroonen uitdeelde , en oude Stamhuizen met g`
haren vloek wilde treffen, om nieuwe Dynastien in derzelver plaats te scheppeni j
l
Rusland evenwel had zijne onafhankelijkheid behouden,beveiligd door ijs
en sneeuw , en duizend mijlen afstand. Engeland , beheerseheres der zeeën, g
kon op zijne eilanden gerustelijk den geweldenaar trotseren, wiens vlotcn
het vernield had. De gruwelijkste trouweloosheid had het Spaansche bloed. ig
doen koken, en, door veraehting des doods, den gevaarlijksten opstand ge-
stookt. Maar dat vuur kon gedempt worden door gematigdheid. Vijze gema·
tigdheid zou Anexannsa tot Frankrijks trouwsten bondgenoot hebben gemaakt;
en Engeland was veelligt het slagtoffer geworden van den belemmerden han- lj
del, indien trotschheid niet het mogelijke had verloren , door het onmoge· ;.
lijke te begeeren. Naromzoivs val was buiten het bereik van alle Europa's E
Magten: hij zelf moest dien voorbereiden -­ en bewerken. "
Naauwelijks kan men van dien man spreken, of men vraagt zich, onwillig
bijkans, waardoor heeft hij zich tot die hoogte verheven? Hoe kon hij vol-
voeren, wat groote Vorsten, en groote mannen tevens, geboren tot regeren,
en belust op overheerschen, nimmer volvoeren konden? En, mij dunkt, deze
_ vraag is der beantwoording waardig: zijne grootheid was de bron van onze ‘
ellenden, zijne vernedering die van onze verlossing. Zijne kennis behoort. 4
niet enkel tot de geschiedenis van onze ongelukken, zij behoort ook tot die i
van onze herstelling. _,
_ Narotsow nuonaraure was zijne verheftïng nog meer aan zijn karakter dan
aan zijne talenten verschuldigd. Zonder schitterende bekwaamheden nogtans,
enkel op de schouders van anderen gedragen, of door een blind fortuin be-
gunstigd, speelt men geen rol gelijk de zijne. llij bezit misschien geene zeld~
zamc hoedanigheden, waarin hij niet door anderen, nu of eertijds, geëven- ¥
aard, of overtroffen werd; maar zij vormen in hem een geheel, zoo volkomen, i
zoo harmonisch, indien dit woord hierdoor niet ontheiligd wordt, dat men
er bezwaarlijk de wederga van zal aantreffen. Zijne talenten, geaardheid, en
ontcmbare kracht van wil, boden steeds elkander de hand op eene wijze, ‘
in eenen toon en sterkte van uildrukking,die eenig in hem waren.Wiehad 1
gelijk hij, de gaat`, om over den wil van anderen te heerschen, om zich on- ï
begrensd te doen gehoorzamen? Vie verstond, als hij, de kunst om groote
gedachten van zich te verwekken, moed en vertrouwen op zich in te boe- E
* zemen? llij ontving van de natuur die strenge terughouding, die veel meer
van zich vermoeden doet, dan zij volbrengen kan, en onuitputtelijk schijnt, i
waar zij slechts rijk is in hulpmiddelen. Aan beleedigende stuursehheid wist
hij den indruk te geven, als of niemand zijne gunst verdiende. Hij geleck
eene Godheid, die men verzoenen moest, het kostte wat het wilde, wier [
mngenade de hoogste vloek was. Hij deelde weldaden uit, niet als uit zijn ef
l
J
’ äïi