HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 722.22 KB

TIFF (Deze pagina), 4.07 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

5 { KE
la - 5 -
‘ Deszelfs lot bij het winnen of keeren van de oorlogskans, was met dat der
l * magtigste_Mogendheden zamengeweven. De worsteling tot herkrijging der vrij-
l § heid was dus geëindigd, en werd vervangen door deelgenootschap in den al-
l F gemeenen krijg', tot vernedering des geweldenaars, en tot duurzame vesti-
­ l ging van de rust der volken. Ziet daar dus het eindperk eens eaoeivksonmrrs ~
1 E vm nnnnatanns vmanossiivo nu nnasrnnnine: ziet daar waar de tijdkring der om-
s ï wenteling gesloten is, en de geschiedenis van den nieuw gevestigden Staat
j ‘ haren aanvang neemt.
. Doch deze herstelling zelve kan door den Schrijver van zulk een Gedenk­
R stuk op tweederlei wijzen worden beschouwd. Ol`, gelijk zij in verschillende
t it deelen des lands, hier vroeger, daar later, zich openbaarde; hier door de
­ · krijgsbedrijven der buitenlandsche legers begunstigdl, daar door eigen moed
e en krachten werd tot stand gebragt; en aldus langzamerhand aangroeide tot
=­ l een eerbiedwaardig geheel. Ol`, als het gewrocht van ééne oorzaak, overal
r aanwezig, werkende,waar zij slechts werken kon, en zoo als het de omstan-
S digheden gedoogdcn; maar gewijzigd, bestuurd, tot een heerlijk einde gerigt
tl door den moed en het beleid van weinigen, die, sterk door het algemeen
I- gevoelen, sterker nog door eigen kracht en deugd, allen en alles rondom
rl zich vereenigden.
n t
H `fi Wij verkiezen ons in dit laatste standpunt, uitsluitend, te plaatsen; opdat
I, de eenheid dezer groote gebeurtenis in onze behandeling niet verloren ga,
?- noch, door de zamenvoeging en vermenging van meer en min beduidende
n « büzonderheden, zich uit het oog verwijdere: opdat het te meer blijke, hoe
.e gi groot deze gebeurtenis geweest zij voor den roem en het geluk onzes vader-
te lands, groot voor de belangen van Europa, groot door hare krijgs­ en staat-
p kundige gevolgen, groot bovcn alles door hare zedelijke hoedanigheid. Zoo
et , zal wel, wij gevoelen het, aan dit geschrift de volledigheid van een omstan-
s- { dig geschiedverhaal ontbreken; maar het zal den arbeid der verdienstelijke
t; Y Schrijvers, die deze laatste taak op zich namen, in deszelfs belang, nuttig-
us t heid en waardij doen kennen: het zal, indien wij eenigzins slagen mogen,
el door deszells wijsgeerige inrigting, de geschiedkundige waarheid tot echte his-
el torische trouw verhoogen; en den helderen spiegel voorhouden, waarin da-
· den, bedoelingen en karakters, zich in hare natuurlijke gedaante, en in een
T onbeneveld licht vertoonen.
in
r- .
511 Er is voor de menschelijkheid geen schooner schouwspel, dan de val eens
E dwingelands. Nooit zag de wereld cr een, grooter dan mromoiv noonarairrs,
; nooit eene vernedering gelijk aan de zijne. Gansch Europa lag aan zijne voe-
let ten. Pruissen had in éénen veldslag alles verloren, en bestond slechts door
ZG des overwinnaars genade. Duitschland huldigde zijnen verdrukker onder den
BS- nieuwen titel van Beschermer; Zwitserland onder dien van Bemiddelaar.
BH x Belgien was reeds vroeg aan Frankrijk gehecht; de Hollandsche gewesten, r`
811 { lang geplaagd en uitgemergeld, waren eindelijk zonder schaamte ingezwolgen.
BH i Gekwetste eer had Denemarken voor hem gewonnen. Zweden had een Fran-
GH ` sehen krijgsman tot de erfenis der xAa1z1.s en cusravmv geroepen. In Italie werd
mv geene andere magt geëerbiedigd dan de zijne. Oostenrijk, van zijne schoonste
Ja.
in
~«J ;;
mi».:2¤ara¤;? `à­x»¤¤Qq~ ­-~--· ·