HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 546.96 KB

TIFF (Deze pagina), 3.80 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

in
{ ­­­ 48 ­­­
gestemd, en ieder achtte nu eerst zijn eigen heil, en het lot des Vaderland
volkomen veilig, nu het geheel in onAN1e's hand was gesteld. Op den 6den
. December, den verjaardag van 's Prinsen oudsten Zoon, werd het Algemeen
Bestuur met hooglijk verdienden dank en eere ontslagen, en de teugels van
j het Bewind door den Vorst zelven opgevat.
i` Ons verhaal spoedt ten einde. 'Op Donderdag den lsten dier maand den
{ onvergetelüken dag der uitroeping van witten mart eensreu te Amsterdam,
I had Brielle zich van het Fransche juk verlost; met zoo veel vaderlandschen
l moed en kloek beleid, dat het de verlossing van het Spaansche juk, in
l den dageraad van Nederlands aloude vrijheid, in het geheugen te rug riep.
l VVij zouden er breede en roemrijke melding van moeten maken, zoo ons
bestek niet verbood , den voortgang der omwenteling in elke stad des Va-
l derlands, afzonderlijk op te teekenen. Intusschen had Helvoetsluis nog Fran-
sche bezetting, maar toen deze vesting, op den 11dcn derzelfde maand, door g
vereenigde Engelsche en Nederlandsche troepen stond aangetast te worden,
werd zij in den nacht verlaten; en dus ook de onverhinderde gemeenschap ’
met de magt der Bondgenooten, langs de zee, geopend, gelijk zij door nunow
van de landzijde geopend was. Nu kwam de hulp uit Engeland niet opge-
daagd, maar aangestroomd. Nederlands herstelling was voltooid: men sprak
tl niet meer van zich vrij te vechten, maar den gemeenen vijand de sterkten
. te ontwcldigen, die hij nog in het vrije Vaderland bezat: men sprak van
l hem te bestoken in zijn eigen land, en des dwingelands zetel omver te wer-
pen. Langs de vrije Maas herleefde de aloude handel. Kostbare waren, lang
l begeerd en tegen goud opgewogen, vloeiden toe en over. Het lagchcnd Rot-
ï terdam had geene magazijnen genoeg om ze te bergen, geene handen om ze
V te verwerken en deszells verlaten havens lagen volgestuwd van schepen,
wier golvende wimpels wijd en zijd verkondigden: rzmoannann is uansreznl
j __......

li
til · =a
‘ A