HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 789.35 KB

TIFF (Deze pagina), 4.06 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

ly
q ­­­ A6 -
1
ij pleegd, om het goedvinden van weinigen over den algemeenen wil te doen zege-
ii pralen. Er kon, er mogt dus geen twijfel aan zijn, wat gebeuren zou, zoo ras ie
ii de Vorst in het midden zijner nieuwe onderdanen, de Vader in den schoot
van zijn huisgezin zou gekomen zijn. Alleen kon de vraag ontstaan z waar deze ‘
1 uitroeping betamelijkst, plegtigst geschieden zou? En waar anders, dan in de
E Hoofdstad, waar de talrijkste bevolking met het grootst vermogen zich vereenigd
X vond. Deze taak was dus aan de Commissarissen Generaal te Amsterdam
voorbehouden, en de uitvoering derzelve inzonderheid aan KEMPER opgedragen.
jl
ti
ä Tot nu toe hebben wij van KEMPER weinig gewaagd, omdat zijn naam eene
afzonderlijke melding verdiende, en de Stichter van een Gedenksluk voor
Nederlands herstelling eene trouwlooze ondankbaarheid zou plegen, zoo hij voor
dezen man geen burgerkroon vlocht, zoo goed en schoon hij ze vlechten kon!
i Men zegt, dat keuren, met een zeer kennelijk en open gelaat, zeer moeije·
f lijk te treffen is, zoodat geene der van hem gemaakte afbeeldingen gelijkt.
" Waar de natuur zich geheel onopgesmukt, in de eenvoudigeuitdrukking harer
eigene kracht en waarheid vertoont, is zij voor de kunst onbereikhaarzvan
j daar die ontrefhaarhcid door penseel en teekenpen, want zoodanig is keuren.
Kracht van ziel, doch zonder overspanning; geestdrift voor al wat groot,
ij en schoon, en goed is, onafhankelijk van tüd of luim, in zijn ganschen aan-
leg ingeweven. Natuurlijk en ongedwongen, niet slechts uit afkeer van vein-
zen, van vleijen, van gemaakte deftigheid; maar omdat het hem onmogelijk
jg is, zich anders te vertoonen dan hij is. Goedhartig en menschlicvend zonder
» grenzen, gul, open, vrij, een vaderlandsch hoofd , door aenmiarm te malen, ·
i en een vaderlandsch hart daar hij. Vlug van bevatting, gelukkig in uitdruk-
l king, gemakkelijk in daarstelling, kost de arbeid van uren hem niet mêèr
dan oogenblikken. Als Geleerde werd hem reeds vroeg de rang aangewezen,
j dien hij verdiende; een parel aan de kroon van den uitmuntenden cats,
V een leerling zulk een Meester waardig. FALCK was devriend zijner jeugd, zijn
_ medgezel in de loopbaan der letteren, door beiden met gelijke geestvervoe­
i ring bemind en beoefend; doch KEMPER had zijn geheele leven daaraan toe-
· gewijd, en tot zijn beroep verkozen, wat FALCK tot sieraad strekken moest.
jj Beider vriendschap bleef steeds ongekrenkt, beider hart sloeg voor dezelfde
zaak, beider aandeel aan Nederlands herstelling was groot en gewigtig, van
4 beiden misschien het gewigtigste, zoolang hun naam nog in het duister school.
jj Vertrouwde deelgenooten van al wat beraamd en volvoerd werd; jong en
gg vurig; hun gezigtskring niet beperkt door denkbeelden, uit vroegeren leef-
tüd overgehouden ; zetteden zij aan de wijsheid veerkracht bij, snellen voort-
gang Hall den tred der hedachtzaamheid; schraagden, verstoutten, 0Iltgl06i·
Hiv düll dB Vaderlandsehe deugd, en stelden zich mede aan de spits dör gevaren.
Reeds onder de Fransche overheersching had kempen nooit g€ZWCgCIl, als er
gesproken moest worden voor het regt tegen onbesehaamde Wïllèlteur; maar
gg hij sprak zonder drift, zonder ijdelheid, geroepen door hen, wien hij tot
‘ï vader verstrekken moest, met bescheiden, bedaarde, mannelijke overreding.
Hierom werd hij ontzien door hen, die niemand ontzagen: want men vreesde
nog meer de achting voor zijne braafheid , dan zijne kloeke taal. Toen het
uur·der verlossing sloeg, kon, mogt geen KEMPER stil zitten. Ook joeg hem
j;_ van binnen eene edele onrust, met sporen en prikkels van heilig en onweêr-
ll
lit _ ____, __ A, V ~__ ____ ,_ , r. . __,